Vad är reach?

Vad är Reach och vad står det för?

Reach står för:

På svenska: Registrering, utvärdering, tillståndskrav och begränsning av kemikalier.

Vad är Reach förordningen?

Reachförordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Vilka omfattas av Reach?

I princip omfattas alla ämnen av Reach. Det betyder att ämnen i till exempel industriprodukter, rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater omfattas. Därför påverkas många företag i EU av förordningen.

Hur fungerar Reach?

Hur fungerar Reach? I Reach fastställs förfaranden för att samla in och bedöma information om ämnens egenskaper och faror. Företagen måste registrera sina ämnen och samarbeta med andra företag som registrerar samma ämne.

Vad betyder Farosymbolerna?

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skydds- information på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning. Fram till 1 juni 2015 gäller två märkningssystem parallellt.

När kom Reach?

Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006Länk till en annan webbplats om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH-förordningen) publicerades i EU:s officiella tidning 30.12.2006.

När trädde Reach i kraft?

Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men infördes stegvis och började gälla fullt ut 2018.

Vad är kandidatlistan?

Under REACH läggs de farligaste ämnena på marknaden gradvis till en lista som kallas ’kandidatlistan’, i syfte att se till att deras användning kontrolleras korrekt och att säkrare alternativ hittas så snart som möjligt.

Vad är ett säkerhetsdatablad för kemiska produkter?

Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper. Det ska finnas en beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortforslas på ett säkert sätt.

Vad är Svhc ämnen?

Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen, SVHCämnen. Det är ämnen som: är cancerframkallande (kategori 1A eller 1B) skadar arvsmassan (könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B)

Vad är Reach?! – Reach Sverige Promo

REACH & kemikalier – vad gäller vid import?

Vad är motivation?

Lämna en kommentar