Vad är regressrätt?

Vad innebär regressrätten?

Rätt att kräva tillbaka en utbetalning från den som egentligen bör stå för denna. Om person A och B är solidariskt betalningsansvariga gentemot C, och C väljer att enbart kräva betalning från A, så får A en regressrätt gentemot B för dennes del av skulden.

Vad innebär Regresskrav?

Regressrätt innebär att någon som har betalt annans skuld har rätt att återkräva vad han eller hon har betalt från den som ursprungligen var betalningsskyldig. Regressrätten kan grunda sig på olika saker.

När uppstår regressrätt?

Regressrätt uppstår enbart i det fall som en person är tvingad enligt lag, eller enligt avtal, att betala en skuld åt en annan person. Ett tydligt exempel är när två personer är solidariskt betalningsansvariga för en skuld.

Vart regleras regressrätten?

regressrätt reglerades tidigare i GFAL 25 §, paragrafen var dispositiv och avtalades ofta bort genom försäkringsvillkoren. Genom FAL anpassades bestämmelserna om regressrätten i FAL 7 kap.

Vad är ett Regressavtal?

Ett regressavtal används för att reglera och bestämma betalningsansvar när flera låntagare står på samma lån. Avtalet skyddar och ger trygghet till medlåntagaren, som vanligen inte tar del av det som lånet avser.

Vad är innebörden av regressrätt inom skadeståndsrätten?

Med regressrätt menas en rätt att inträda i en skadelidandes rätt till skadestånd för en skada för vilken försäkringsgivaren betalt ersättning. Det som komplicerar regresskraven inom försäkringsrätten är att både skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor uppkommer när regressrätten utövas.

Vad betyder utan regress?

Fakturaköp utan regress innebär att factoringföretaget tar hela risken om fakturan förblir obetald. Fakturaköp med regress innebär att företaget som sålt sina fakturor till ett factoringföretag behåller risken och ansvarar för att skulden slutregleras.

Vad innebär det att ha solidariskt ansvar?

Att vara solidarisk betalningsansvarig innebär att man svarar för en skuld som egentligen åligger flera. Det betyder att kravet på att betala kan riktas mot en av dem som är solidariskt ansvariga, och den som har betalat får sedan kräva de övriga på deras del av skulden.

Vad är enkel borgen?

Vid enkel borgen blir borgensmännen betalningsskyldiga först sedan långivaren konstaterat att låntagaren inte kan betala. Långivaren måste alltså i princip försätta låntagaren i konkurs innan denne kan vända sig mot borgensmannen och kräva betalt.

Vad innebär det att vara medförsäkrad?

Medförsäkrade är ytterligare personer som, förutom försäkringstagaren, skrivits in i ett försäkringsavtal, och som också omfattas av försäkringen. På vissa försäkringar behöver inte medförsäkrade anges för att de ändå skall ingå i försäkringen och vara medförsäkrade.

Introduktion till rättssystemet – Del 1 – Normer

Registreringsbevis.mov

Begreppa – Regeletik

Lämna en kommentar