Vad är salamancadeklarationen?

I Salamancadeklarationen (2001) går man längre än att tala om en gemensam och sammanhållen skola för alla barn. Här är principen för den integrerade skolan att alla barn ska undervisas till- sammans, närhelst det är möjligt oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader (s 16).

Är Salamancadeklarationen ett styrdokument?

Slee anser att Salamancadeklarationen är det enskilt viktigaste internationella dokumentet inom det specialpedagogiska området (Slee, 2014). Han menar att deklarationen har påverkat utformningen av styrdokument och lagstiftning i många länder för att underlätta inkludering (jmf. Rix, 2013b).

Hur situationen är för flickor i några av de länder som skrivit under Salamancadeklarationen?

Flickor som är funktionshindrade är dubbelt handi kappade. Särskilda insatser är nödvändiga för att ge flickor med särskilda pedagogiska behov under– visning och utbildning.

Hur skriver man referens till Salamancadeklarationen?

Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska Unescorådet, 2006. Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006. Antal sidor: 62.

Vad betyder en skola för alla Skolverket?

En skola för alla är ett begrepp som myntades i och med införandet av 1980 års läroplan, Lgr 80. Begreppet är en politisk vision som innebär att den obligatoriska skolan i Sverige skall vara en skola dit alla barn och ungdomar är välkomna och där utbildningen är anpassad efter individuella förutsättningar.

Vilka internationella styrdokument finns det som handlar om specialpedagogik?

Dessa utgångspunkter har sin grund i internationella konventioner och överenskommelser, såsom Barnkonventionen och Salamancadeklarationen, men genomsyrar också Skollagens skrivningar.

Vad är FN s konvention om barns rättigheter?

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.

Vad innebär Salamancadeklarationen Vad kan man ha den till ge exempel?

Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien. 300 deltagare som representerade 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog. Man träffades för att skapa en överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö.

Vilket är de viktigaste syftet med Salamancadeklarationen?

I Salamancadeklarationen (2001) går man längre än att tala om en gemensam och sammanhållen skola för alla barn. Här är principen för den integrerade skolan att alla barn ska undervisas till- sammans, närhelst det är möjligt oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader (s 16).

Hur refererar man till Unesco?

APA. Svenska unescorådet (2000). Folkbiblioteksmanifestet, Skolbiblioteksmanifestet. Stockholm: Svenska unescorådet.

Hur skolan är finansierad?

Svensk skola är i huvudsak offentligt finansierad och avgiftsfri. 3,5 procent av eleverna går i fristående skolor som även de är offentligt finansierade. Sverige har nioårig obligatorisk grundskola. Alla barn och ungdomar mellan sju och 16 år har skolplikt.

Är svenska skolan för alla?

Den svenska skolan är till för alla barn som bor i Sverige. Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att alla ska kunna arbeta och trivas. Det här avsnittet handlar om hur förskoleklass, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning fungerar i Sverige.

Vad innebär skolsystem?

Det svenska skolsystemet är välplanerat och all utbildning är kostnadsfri för boende i Sverige. Den så kallade grundskolan består av 10 årskurser, från förskoleklass upp till nionde klass. Förskoleklassen börjar barnen i det året de fyller sex år, på höstterminen som alltid startar i augusti.

Vet du vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är?

FN:s konvention i korthet – DISCIT

Specialpedagogik 2

Lämna en kommentar