Vad är samsara?

Vad betyder och innebär samsara?

Samsara – ett evigt kretslopp av födelse, död och återuppståndelse. Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut. Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen liksom allt liv om och om igen.

Hur går samsara till?

Enligt hinduismen är alla människor instängda i livets eviga kretslopp! När vi dör återföds vi in i en ny kropp, och det går inte att komma undan, förrän vi har samlat ihop tillräckligt god karma. Kretsloppet kallas för samsara och är något människan helst slipper.

Vad är hinduismens slutmål?

Hinduismen och buddhismen

Slutmålet är att sluta återfödas, att lämna kretsloppet (Samsara). Då uppnår man enligt hinduismen moksha, vilket innebär att själen blir ett med världssjälen Brahman.

Vad är moksha och samsara?

Moksha (sanskrit ”befrielse”) är ett begrepp inom hinduismen och buddhismen, inom vilka alla varelser ständigt återföds i samsara. Vad den enskilda människan bör sträva efter är att genom rätt träning uppgå i världsalltet genom moksha, vilket betyder ”befrielse från återfödande”.

Vad kallas Världssjälen inom hinduismen?

Brahman (sanskrit: ’helig formel, bön’) är ett centralt begrepp inom hinduismen och indisk filosofi. Brahman är ”världssjälen” – det stora världsalltet, den gudomliga verkligheten – i vilken den egna själen, atman, försöker uppgå.

Hur ser buddhismen på samsara?

Buddhismens lära

Det gäller därför att befria sig från alla begär och önskningar. Det är begären, inklusive livsbegäret, som håller oss kvar i återfödelsens kretslopp (samsara). Bakom detta ligger tron på karma – summan av människans goda och dåliga gärningar – som avgör hur man återföds. Många begär ger dålig karma.

Hur fungerar kastsystemet?

Den klassiska utformningen av kastsystemet var indelad i fyra nivåer. Överst är prästerna (brahminerna), därefter kommer krigare, sedan handelsmän och längst ner kom arbetarna och bönderna. Indelningen liknar det medeltida europeiska ståndssamhällets indelning i adel, präster, borgare och bönder.

Hur uppnår hinduer moksha?

Handlingens väg – Att genom goda handlingar, t. ex sköta sitt arbete, ta hand om sin plikt för familj, att vallfärda till heliga platser är ett annat sätt att få god karma. Kunskapens väg – Att genom olika tekniker såsom meditation och yoga förstå sambandet till fullo mellan den individuella själen och världssjälen.

Hur beskrivs nirvana?

Inom buddhismen är nirvana det yttersta målet, vilket kan beskrivas som ett upphörande av lidande och befriande från återfödelsen. Dit kommer man genom att behärska och slutligen släcka sin “livstörst”, som beskrivs som ursprunget till allt lidande.

Vad är målet för en buddhist?

Målet för en buddhist är att nå nirvana, vilken innebär befrielse från karma och återfödelse. Inom mahayanabuddhismen beskrivs nirvana ibland som ett paradis. Samsara: Återfödelsens kretslopp.

Vad är målet för en hindu och vad är målet för en buddhist Beskriv likheter och skillnader?

Nirvana, karma och återfödelse

Skillnaden mellan dessa är dock att man i hinduismen tror att en del av världssjälen bor i varje människa, atman. När en hindu uppnår moksha förenas atman med världssjälen. Detta händer inte när en buddhist uppnår sitt nirvana då det i buddhismen inte finns någon gudavärld.

Vad är slutmålet inom hinduismen och inom buddhismen?

Nirvana är ett själsligt slutmål inom buddhismen och hinduismen – ett evigt, lycksaligt tillstånd av fullständig själsvila. Inom buddhismen ses nirvana som fullständig frihet från begär, hat och självbedrägeri. Att uppnå nirvana är detsamma som att bli upplyst eller uppvaknad.

Vad är och innebär nirvana och moksha?

Det är tämligen trassligt att omfatta fenomen som nirvana och moksha med ett mänskligt förnuft. Eftersom man inom buddhismen tänker sig att all existens innebär lidande, är nirvana ett tillstånd fritt från återfödelse, lidande och begär. En sorts utsläckning, ett gott intet.

Vilka är de fyra Huvudkasten?

Människor är alltså uppdelade i olika kaster som har olika värde och det finns fyra huvudkaster plus de kastlösa:
  • brahminer (präster)
  • kshatriya (krigare/adel)
  • vaishya (köpmän, hantverkare, bönder)
  • sudra (tjänstefolk)

HINDUISM 2: Samsara och Moksha

Hinduism – en kort sammanfattning på svenska

Vad gör SAMSARA Selected?

Lämna en kommentar