Vad är samverkan?

Samverkan kan ses som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand. Samverkan kan också beskrivas som en form av systematiserande samarbete. För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn.

Vad är en samverkan?

Samverkan är något som sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan till exempel handla om aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. Samarbete är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift..

Vad är ett samverkansmöte?

I samverkansmöten förs en gemensam dialog mellan rektor, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud om verksamhetens utveckling.

Vad är god samverkan?

En viktig förutsättning för samverkan är att ha en tydlig och funktionell struktur för ansvarsfördelning, kontaktvägar och gemensamma rutiner. Det underlättar också att formalisera en sådan struktur i skriftliga överenskommelser – det blir mer förutsägbart, transparent och minskar personberoendet.

Vilka frågor ska samverkas?

Det innebär att viktigare förändringar av verksamheten, information om personal- och ekonomifrågor, medarbetarenkätresultat och handlingsplaner, sjukfrånvaro, organisation av arbetsmiljöarbetet samt handlingsplaner för en förbättrad arbetsmiljö är samverkans bas.

Vad tar man upp på samverkan?

Med direkt samverkan menas dialogen mellan medarbetare och chef. Utvecklingssamtalet är ett exempel. Det kan också vara ett annat samtal om hur något fungerar på jobbet och hur det skulle kunna förändras. Arbetsplatsträffen eller personalmötet är också en viktig del av samverkan.

Vad krävs för samverkan?

Några punkter som har särskild betydelse för en god samverkan är:
  • En ledning som prioriterar samverkan.
  • En tydlig arbetsstruktur med ansvarsfördelning, kontaktvägar och rutiner.
  • Stabila organisationer.
  • Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och professionella kompetenser.
  • Gemensamma målgrupper och mål.
7 maj 2019

Vad innebär facklig samverkan?

Det samarbete mellan arbetsgivare och fack respektive skyddsombud som syftar till att följa medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) samt förtroendemannalagen (FML).

Vad är samverkan på arbetsplatsen?

Att arbetsgivare och arbetstagarna arbetar tillsammans med arbetsmiljöfrågor brukar kallas samverkan. Samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetet med att förbättra den.

Vad är verksamhetsfrågor?

Verksamhetsfrågor, till exempel mål och uppföljning. Arbetsmiljö och hälsa. Jämställdhet och mångfald. Utveckling, planering och förändring.

Vad betyder samverkan inom vården?

För att personen ska få en god och säker vård, omsorg och rehabilitering/habilitering i samband med överflyttning mellan olika vårdgivare krävs samverkan mellan dessa. Samverkan definieras, enligt Socialstyrelsens termbank, som ”övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte” [1].

Varför partnering?

Partnering är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna. Enligt våra erfarenheter är det tydligt att samarbete ger ett mervärde för alla berörda parter.

Varför ska man samverka?

Samverkan är en viktig del av socialtjänstens arbete för att ge barn och unga stöd utifrån en helhetssyn på deras situation och behov. Samverkan kan behövas i alla delar av socialtjänstens arbete med barn som riskerar att fara illa, deras föräldrar och andra närstående.

Vilka problem kan uppstå om inte samverkan fungerar?

Antalet myndighetskontakter bör minskas och myndigheter bör vara medvetna om sin maktutövning. Resultatet visar även att bristen på samverkan påverkar familjen negativt.

Vilka kan påföljderna straffen bli om man bryter mot AmL?

Det kan bli dyrt att strunta i arbetsmiljön – du som arbetsgivare kan få sanktionsavgifter på upp mot 1 miljon kronor om du bryter mot arbetsmiljöregler.

Vad innebär förhandlingar enligt MBL 11?

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om. Medinflytande att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar genomförts med arbetstagarorganisationen.

Samverkan i arbetsmiljöarbetet

Jobba i samverkan (modul 6)

Kommunal samverkan – vad innebär tillägget till nya kommunallagen?

Lämna en kommentar