Vad är särskild löneskatt?

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) betalas på ersättning för arbete och på inkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt ska också betalas på vissa ersättningar och inkomster som inte är underlag för socialavgifter.

Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?

Av de premier och avgifter som betalas in till Fora ingår följande i underlaget för SLP:
  • Avtalspension SAF-LO.
  • Deltidspensionsavsättning.
  • Extra pensionsavsättning.
  • Livsarbetstidspension.
  • Arbetstidspension.
  • Extra pensionspremie.
  • Premiebefrielseförsäkring.

Hur räknar man särskild löneskatt?

Underlag för beräkning av särskild löneskatt

SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget. Om företaget tillämpar brutet räkenskapsår beräknar ni själva beloppet som ska utgöra underlag för SLP för det aktuella räkenskapsåret, baserat på fakturorna från Fora för denna period.

Varför betalar man särskild löneskatt?

Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Vad är särskild löneskatt 2021?

④ Skattesatsen för 2021 är, liksom tidigare år, 15 procent. ⑤ Enligt ovanstående ska 0,0750 procent (15 % * 0,50 % *) av pensionsskulden vid utgången av föregående år (det vill säga per 2020-12-31) betalas av företaget i avkastningsskatt.

Hur stor är egenavgiften?

När du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Full egenavgift är 28,97 procent. Du ska inte betala egenavgifter om avgiftsunderlaget, det vill säga överskottet i näringsverksamheten, understiger 1 000 kronor.

Hur deklareras särskild löneskatt?

Underlaget för SLP ska alltså inte tas upp i arbetsgivardeklarationen. Även ett negativt underlag för SLP ska redovisas i inkomstdeklarationen. Upphör en arbetsgivare att existera, exempelvis genom likvidation, finns ingen möjlighet till återbetalning av den särskilda löneskatten motsvarande det negativa underlaget.

Vad ska man räkna löneskatt på?

Vad är löneskatt? Löneskatt är en skatt som ni betalar på pensionskostnaderna för era anställda.
  • ni har inkluderat premietillägg och/eller dröjsmålsränta. …
  • ITPK-premien för utlandsanställda är inräknad i underlag för perioder före april 2021.

Hur bokför man löneskatt?

Beräknar du och bokför den särskilda löneskatten i samband med bokslutet, bokför du den särskilda löneskatten som är avdragsgill i årets deklaration på konto [7533] och som skuld på konto [2510], Skatteskulder, alternativt underkontot [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader.

Vem ska betala särskild löneskatt?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Vad ligger till grund för beskattningsunderlaget för särskild löneskatt?

Beskattningsunderlaget består av värdet på försäkringen multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan året före ingången av beskattningsåret. Vilket års statslåneränta som ska användas beror på när räkenskapsåret slutar under året. Numera ska man även lägga till 0,75 utöver statslåneräntan.

När redovisas särskild löneskatt till Skatteverket?

Näringsverksamhet Den som har inkomster från passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt. Ett dödsbo kan bli skyldigt att betala särskild löneskatt även på vissa andra inkomster. Ersättning i näringsverksamhet från vissa avtalsförsäkringar ska också ingå i underlaget.

Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre

Regeringen föreslår att den särskilda löneskatten för äldre

Så skaffar du löneskatteunderlag

Lämna en kommentar