Vad är självkostnad?

Ibland används begreppet omkostnader och overheadkostnader istället för indirekta kostnader. En indirekt kostnad kan också den vara både rörlig och fast. Summan av en de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad.

Vad ingår i självkostnaden?

Med självkostnad menas ett företags totala kostnader för en viss produkt tills den är levererad och betald. Självkostnaden består dels av direkta kostnader, dels av indirekta kostnader (administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader).

Vad innebär självkostnadskalkyl?

Självkostnadskalkyl är en metod som företag och organisationer använder för att fördela sina totala kostnader på olika kostnadsbärare, det vill säga produkter och/eller tjänster som företaget säljer. Metoden kan bland annat användas för att bestämma priset på en vara, eller som hjälp för att göra en budget.

Hur beräknar man tillverkningskostnaden?

Tillverkningsomkostnaderna fördelas vanligen som procent av direkt lön. Andra sätt att fördela TO på kan vara som kronor per maskintimme eller som kronor per arbetstimme. Då affärsomkostnaderna fördelas används oftast företagets totala tillverkningskostnader som påläggsbas.

Hur gör man en självkostnadskalkyl?

Indirekta kostnader i en självkostnadskalkyl fördelas till kostnadsbärare från kostnadsställen med hjälp av en fördelningsnyckel. En enkel form av självkostnadskalkyl är påläggskalkylen, där de direkta kostnaderna används som fördelningsnycklar för indirekta kostnader.

Vad är hanteringskostnader?

Direkt hanteringskostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för handelsföretag. Direkt hanteringskostnad är en direkt kostnad. Direkt hanteringskostnad registreras direkt på ett kalkylobjekt. Direkt hanteringskostnad är en direkt kostnad för hemtagning, lossning, uppackning och emballering med mera.

Vad ingår i Tillverkningsomkostnader?

Tillverkningsomkostnader (TO): Kan vara lokalkostnader, räntekostnader, energi och andra kostnader som kan vara svåra att fördela på tillverkade produkter direkt. Administrativa omkostnader (AO): Kostnader för bokföring och ledning, med mera. Den här typen av omkostnader uppstår i alla företag.

Vad är Materialomkostnader?

Materialomkostnad (MO-pålätt) är ett begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering. Via MO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av företagets administrativa kostnader (t ex andel av kostnaderna för lagerpersonal och lagerlokaler).

Hur räknar man ut Materialomkostnader?

MO-pålägg = materialomkostnader, MO ÷ direkt material, dM. Självkostnad är summan av samtliga kostnader för en vara fram tills att den är levererad och betald. Omkostnader är kostnader, för resursanvändning, som påförs ett kalkylobjekt [vara, projekt eller företag] via fördelning direkt eller via ett kostnadsställe.

Vad är ofullständig kostnadsfördelning?

Bidragskalkyler är en av två typer av produktkalkyler. Den andra är självkostnadskalkyl. Produktkalkyler som bygger på bidragsmodellen använder en ofullständig kostnadsfördelning. Detta förenklar kalkylarbetet, men innebär samtidigt att man inte får tillgång till hela kostnadsbilden.

Hur räknar man Divisionskalkyl?

Även kallad genomsnittskalkyl är en typ av produktkalkyl. I denna beräknas självkostnaden per enhet genom att kostnaden för den totala produktionsvolymen under en viss period divideras med antalet tillverkade enheter under samma period.

Vad är tillverkningskostnad?

Tillverkningskostnad är alla kostnader som är förknippade med tillverkning och produktion av en produkt. Tillverkningskostnad består av direkt material, materialomkostnad, direkt lön, tillverkningsomkostnad och speciella direkta kostnader.

Vad är Ekvivalentmetoden?

vad innebär ekvivalentmetoden? hur använder man ekvivalentmetoden? ex. om en produkt tar dubbelt så långt tid att tillverka, ska den ha dubbelt så höga kostnader.

Vad är en Minimikalkyl?

En minimikalkyl är ett sätt att beräkna företagets smärtgräns när det gäller order i tider som präglas av underutnyttjande/kapacitetsöverskott. I minimikalkyler beräknas ett absolut lägsta pris för att tillfälligt använda företagets produktionsresurser.

Vilken fördelningsnyckel?

Fördelningsnyckel kallas ibland de objektiva villkoren för kontraktstilldelning som finns i ramavtal med flera leverantörer och som har samtliga villkor fastställda för tilldelning av kontrakt. Exempel på fördelningsnycklar är rangordning, turordning eller den enskildes behov.

Vilken fördelningsnyckel ska användas?

För att fördela de indirekta kostnaderna från olika kostnadsställen till kostnadsbärare är det vanligt att använda direkta kostnader som fördelningsnyckel (påläggsbas). De indirekta kostnaderna fördelas då som ett pålägg i proportion till de direkta kostnaderna.

Självkostnad tillverkning. Peter Rosell

Påläggskalkylering

Om särintäkter, särkostnader och samkostnader

Lämna en kommentar