Vad är skl?

Vad innebär SKL?

Skadeståndslagen (SkL) handlar huvudsakligen om skadeståndsanspråk som uppstår utan att det finns ett avtalsförhållande mellan parterna (utomobligatoriskt skadestånd).

När bytte SKL namn till SKR?

I november 2019 bytte organisationen namn till Sveriges Kommuner och Regioner.

Vad innebär SKR?

SKR är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. De är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKR har till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Är SKL en myndighet?

Eftersom SKL inte är en myndighet lyder organisationen inte under förvaltningslagen eller regeringsformen. Möjligheterna till ansvarsutkrävande är inte heller samma som om SKL hade varit en myndighet. SKL företräder offentliga organ, men är i sig själv inte ett sådant.

I vilket fall kan ersättning lämnas för Tredjemansskada?

En tredjemansskada är indirekta konsekvenser av en skadehandling som påverkar tredje part. Det är endast i vissa fall som tredjemansskador ersätts såsom vid miljöskador enligt 32 kap miljöbalken och vid dödsfall enligt 5:2 skadeståndslagen.

Vad menar 3 1 SkL med i tjänsten?

Enligt SkL 3:1 innebär principalansvaret att arbetsgivaren skall ersätta person eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och skada på grund av att arbetstagaren kränker någon som innefattar ett angrepp mot …

Vem äger SKR?

Ägare och styrelse

Sveriges Kommuner och Regioner äger samtliga aktier i SKR Företag AB. SKR Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKR Företag – koncernen.

När bytte landstingen namn till regioner?

Med början 1999 fick landstingen, ett efter ett, ett utökat ansvar för fysisk planering och regional utveckling av infrastruktur. I samband med det började de kalla sig för regioner. Den 1 januari 1999 utökades ansvarsområdet för landstingen i Skåne och Västra Götaland, och de benämndes därefter regioner.

Hur många är anställda på SKR?

Antalet anställda i kommuner och regioner uppgick i november 2021 till nästan 1,2 miljoner. Av dessa arbetar ungefär 875 000 i kommuner och 300 000 i regioner.

Vilka är kommunernas ansvarsområden?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Hur finansieras SKR?

Finansieringen kommer framför allt från tre källor
  • Europeiska Unionen (EU)
  • Staten. Kompensatoriska. Konkurrensutsatt finansiering.
  • Regionerna själva (dvs egna skatteintäkter). Dessa kan sedan delas upp i fyra olika finansieringskategorier. Kompensatoriska, konkurrensutsatta, egna medel och EU-medel.

Vad är en kommuns uppdrag?

Detta måste kommunerna ordna för medborgarna

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

Vad du som lärare bör tänka på gällande GDPR – Johanna Karlén, SKL

SKL – Samordnad individuell plan

Vad är automatisering?

Lämna en kommentar