Vad är social kontroll?

Vad menas med den sociala kontrollen?

1. Det inflytande som samhället, organisationerna och smågrupperna utövar över individerna genom påverkan av olika slag. Regler och normer och bildar ett system av formell kontroll, värderingar, attityder och moderiktningar ett system av informell social kontroll.

Vad är social kontroll Quizlet?

Social kontroll är att vi människor är präglade av kultur och normer. Vårt sociala liv kontrolleras så att vi precis följer samhällets normer. social kontroll uppnås genom en rad olika sätt, bland annat genom sociala normer , regler, lagar och sociala, ekonomiska och institutionella strukturer.

Vad är informell kontroll?

Informell kontroll består istället av oskrivna förhållningsregler, normer och värderingar som, på samma sätt som den formella kontrollen, beskriver vilka beteenden som är acceptabla, vilka som inte är det och hur dessa skall straffas.

Vad är social sanktion?

Sociala normer kan ses som regler som fungerar som informella sociala kontrollmekanismer. De baseras i allmänhet på någon form av konsensus som upprätthålls med sociala sanktioner. Sanktionerna varierar med grund i hur kraftigt ett visst brott mot normerna riskerar att störa gruppens sociala struktur.

Vad innebär social inlärning ge exempel?

Med social inlärning måste vi inte själva lära oss allt genom ”trial and error” utan vi kan dra fördelar av andra individers erfarenheter. Exempelvis så kanske en elev sitter och småpratar i klassrummet då läraren pratar. Läraren tittar då arg på eleven och säger till denne.

Vad är en Ingrupp och Utgrupp?

Den egna gruppen kallas då istället ingrupp. Om man till exempel tillhör supportrarna för ett visst fotbollslag, är gruppen av supporters till samma fotbollslag ens ingrupp, och andra supportergrupper i förhållande till denna är utgrupper.

Vad är en Avvikaridentitet?

Upplever vi att omvärlden har en negativ uppfattning om vår roll, kan vi skapa oss en avvikaridentitet. T. ex. är det bättre att tillhöra nynazistisk grupp än att vara grupplös.

Vad är en grupptryck?

Grupptryck avser människors, vanligen ungdomars, sociala tryck på varandra, till exempel inom en kompisgrupp. Påverkan rör sig då om att influera någon att till exempel pröva tobak, andra droger eller något beteende som vanligtvis betraktas som negativt.

Varför konformitet?

De normer som finns i gruppen styr hur personen agerar för att slippa sticka ut. Informativ konformitet innebär att individen förändrar sitt beteende och efterliknar de andra i gruppen eftersom personen förlitar sig mer på gruppen än sig själv.

Vad innebär Rutinaktivitetsteorin?

Rutinaktivitetsteorin menar att brottslighet är något normalt förekommande och beror på de tillfällen som erbjuds; brott begås hela tiden och är i sig inte spektakulärt eller dramatiskt. Den brottsliga aktiviteten beror på vardagslivets rutiner såsom sömn, arbete, skola, fritidsaktiviteter och så vidare.

Vad är en informell norm?

Informella normer innebär de värderingar, normer och förhållningssätt inom organisationskulturer som styr hur medarbetare känner och tänker.

Vad är informella normer?

Man brukar skilja mellan informella och formella grupper. De formella grupperna kännetecknas av att de bildas utifrån specifika syften, har en utsedd ledare och att individerna tvingas in i dem.

Vad är sanktioner socialpsykologi?

Åtgärderna eller straffen kallas för sanktioner. Vad innebär sanktioner? Ler åt någon som håller upp dörren, blänger ilsket åt någon som går före i kön. Andra sanktioner sker medvetet tex antingen får du vara med i gruppen om du rättar dig efter normen eller så fryses du ut om du inte rättar in dig i ledet.

Vad är positiv sanktion?

Enligt ordboken kan sanktion betyda ”bekräftelse, godkännande, bifall”; jag kallar detta en positiv sanktion. Evas positiva sanktion kunde bestå i att hon genom en vänlig nick bekräftade att en elev satt på rätt plats eller godkände att hen satt på en viss plats.

Vad är oskrivna normer?

En regel som alla känner till (och följer) men som inte är uttalad brukar man kalla en oskriven regel. I Sverige är det till exempel en oskriven regel att man alltid kommer i tid och alltid tar av sig skorna när man kommer hem till någon. På en arbetsplats finns det så klart regler – vilka ska göra vad och till när.

Del 4 – Identitet & Socialisation – Social kontroll och diskriminering

Social Kontroll

Social kontroll

Lämna en kommentar