Vad är socialförvaltningen?

Socialförvaltningen stödjer socialnämnden genom att ta fram underlag och genom att följa upp och verkställa beslut. Vi ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen. Vi samordnar frågor kring våld i nära relation och bostadssociala frågor och vi ansvarar för socialjoursverksamhet.

Vad är socialtjänsten för något?

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Vilka är socialförvaltningen?

Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och lyder under socialnämnden. Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden: Individ- och familjeomsorg; arbetar med frågor kring bland annat ekonomiskt bistånd, oro för ungas missbruk, barn och unga som far illa andra sociala problem.

Vad är skillnaden mellan socialnämnden och socialtjänsten?

Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för kommunens socialtjänst. Socialtjänsten lyder under socialnämnden och är den instans som utför arbetet i praktiken. Enskilda socialarbetare har förhållandevis stor frihet i handläggningen av ärenden. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda behov.

Vilka insatser tillhör socialtjänsten?

Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Vad kan socialen hjälpa dig med?

Du kan till exempel få hjälp om du inte kan känna dig trygg hemma eller har problem med droger. De som jobbar på soc är vana att hjälpa unga som inte har det bra. Alla kommuner har en socialtjänst, den kallas ofta för soc. Soc har ett särskilt ansvar för barn och unga som inte kan få det stöd de behöver hemma.

Vad händer om man gör en orosanmälan?

När vi har tagit emot en orosanmälan görs en akut bedömning inom 24 timmar – en skyddsbedömning. Därefter görs en förhandsbedömning där vi bedömer om vi ska inleda utredning eller inte. I förhandsbedömningen får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information.

Är Socialstyrelsen en myndighet?

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet vars verksamhet riktar sig till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheten har i uppdrag av regeringen att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet i Sverige.

Är socialtjänsten en organisation?

Forskningen om socialtjänsten som organisation spänner över flera olika vetenskapliga discipliner. Översikten visar att forskare från ämnet socialt ar- bete dominerar, liksom organisationsaspekter som formella organisations– strukturer och arbetsvillkor.

Vilka jobbar på socialtjänsten?

De flesta av oss som jobbar på socialtjänsten är socialsekreterare, men det finns också familjebehandlare, kuratorer och barnmorskor.

Är socialförvaltningen och socialtjänsten samma sak?

Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen.

Vad beslutar socialnämnden om?

Socialnämndens beslut om insatser till barn och deras familjer förutsätter i de allra flesta fall samtycke från den som beslutet gäller. När det gäller barn under 15 år är det i de flesta fall vårdnadshavaren som i egenskap av företrädare för barnet ska samtycka innan beslut fattas.

Vilka sitter i socialnämnden?

Socialnämnden består av 21 politiskt valda ledamöter, varav 13 är ordinarie ledamöter. Socialnämnden sammanträder en gång per månad. De fattar beslut i frågor av övergripande karaktär. Socialnämnden delegerar beslutsrätt i vissa ärenden till arbetsutskottet och vissa ärenden till tjänstemän.

Vad är sociala insatsgrupper?

Sociala insatsgrupper (SIG) kan i korthet beskrivas vara en arbetsform för samverkan mellan lokala aktörer såsom socialtjänsten, polisen och skolan, där individer som är motiverade att lämna brottslighet kan erbjudas ett sam- ordnat stöd under ledning av socialtjänsten.

Vilka typer av insatser kan ges inom socialtjänstens område?

Det finns därför behov av att kunna erbjuda olika stödjande insatser till såväl barn och föräldrar som till hela familjen.

Insatser
 • barn och ungdom.
 • familjer.
 • vuxna.
 • familjerätt.
 • ekonomiskt bistånd.
 • funktionshinder.
 • socialpsykiatri.
 • våld.
7 maj 2019

Hur är socialtjänsten organiserad i Sverige och vilka lagar finns Vilka typer av insatser kan ges inom socialtjänstens område?

2 kap. Kommunens ansvar
 • Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. …
 • Har upphävts genom lag (2011:328).
 • Har upphävts genom lag (2011:328).

Introduktionsfilm om verksamheterna – Socialförvaltningen Helsingborgs stad

Vad är Socialism? [En kort och enkel sammanfattning] [Ideologi]

Dokumentation enligt Socialtjänstlagen

Lämna en kommentar