Vad är sociolekt?

Vilka sociolekter finns det i Sverige?

I Sverige delas dialekterna upp i sex områden; sydsvenska, götamål, sveamål, gotländska, norrländska och östsvenska (finlandssvenska). Det finns lokala variationer även om det inte alltid går att höra skillnaden för det otränade örat.

Vad är en sociolekt exempel?

Sociolekt. Sociolekter är de skillnader i språket som påverkas av social ställning i samhället. Din utbildning, ditt arbete och din inkomst kan påverka hur du väljer att använda ditt språk. Forskning har även gjorts på hur föräldrars utbildning och yrke påverkar deras barns språk.

Vad är bra med sociolekter?

Sociolekter skapar också samhörighet och gemenskap. I exempelvis förorter talar man en en viss sorts språk som är en del i att binda gruppen samman och att man hör ihop. Så även inom olika yrkesgrupper har man ett visst språkbruk som är en viktig del i den yrkesgemenskap man delar.

Vad är skillnaden mellan sociolekt och kronolekt?

Denna anpassning av språket för att gynna gruppen kallas för sociolekt. Sociolekt är alltså ett exempel på språkliga variation som utmärker en social grupp.

Förslag på fördjupningsuppgift: Skriva PM om Idiolekt.
Tema Fakta
Ungdomsspråk Kronolekt Ungdomsspråk
Akademiskt språk Sociolekt Artikel om akademiskt språk

10 rader till

Vilka olika sociolekter har du?

Det här fenomenet liknar dialekter men här handlar det om hur sociala skillnader visar sig i språket. Variationerna hänger alltså samman med vad personen har för yrke, kön, ålder, utbildning, status, intressen etc. Vanligen behärskar en människa flera sociolekter eftersom man ingår i flera sammanhang.

Vilka typer av grupper kan dela sociolekt?

De är ofta kopplade till samhällsklasser men handlar numera även om gemenskaper i grupper som till exempel familj, fotbollslag, yrkesgrupper eller skolor. Man behärskar därför ofta flera olika sociolekter då man exempelvis går på en anställningsintervju eller då man pratar med ens förälder.

Vad finns det för slangord?

Olika typer av slang

Slang kan vara vanliga ord som med tiden bytt betydelse eller förvrängts. Även slang som är lånord från andra språk är vanliga, men det kan också vara helt nya, påhittade ord.

Vad betyder ordet sexolekt?

En sexolekt är det som betraktas som typiskt manliga respektive kvinnliga drag, när det gäller det talade språket: vokabulär, samtalsämnen, samtalsstil osv. Begreppet är dock inte allmänt vedertaget.

Vad tycker folk om sociolekter?

På individnivå kan det handla om att språk och sociolekter kan vara exkluderande, att det är svårt för nya personer att komma in i en grupp som redan har en etablerad jarrgong och ett språk som man inte förstår sig på och att det då kan skapa utanförskap för individer som inte kan bli en del av gemenskapen.

Varför talar många ungdomar förortssvenska?

Förortssvenskan är ett kompisspråk där de som pratar med varandra inte behöver vara extra artiga utan talar som jämlikar. I sin tidigare forskning har Rickard Jonsson visat att ungdomarna ofta talar förortssvenska på raster och att de ledigt kan växla till »standardsvenska« när situationen kräver det.

Vad menas med rinkebysvenska?

Förortssvenska (även multietniskt ungdomsspråk, Rinkebysvenska, blattesvenskan, Rosengårdssvenska, miljonsvenska, ortensvenska) är en sammanfattande benämning på sociolekter som talas i vissa svenska invandrartäta områden, särskilt i eller utanför större städer som till exempel Stockholm, Malmö och Göteborg.

Varför värderas olika varieteter av svenska olika högt?

Det rör sig då om värderingar av olika varieteter av språket (dess olika lekter). Detta maktspel kan utspela sig på regional nivå, då människor tillskrivs olika egenskaper beroende på den status och makt den dialekt de talar har i samhället.

Vad beror kronolekt på?

Olika generationer talar olika kronolekter eftersom att det alltid kommer nya ord men det blir inte ett nytt språk. Idag är det t. ex. stor skillnad mellan hur äldre talar i jämförelse med hur de unga talar.

Hur ser framtiden för dialekterna i Sverige ut?

De svenska dialekterna är livskraftiga och tycks inte vara hotade, varken av mediebrus eller människors ökade rörlighet. Den slutsatsen drar Gösta Bruce, en av ledarna för ett stort svenskt dialektforskningsprojekt. I Danmark har dialektforskare nyligen förutspått att dialekterna kommer att dö ut inom en snar framtid.

Hur skiljer sig språket mellan olika åldersgrupper?

Det är många omständigheter som spelar in när man lär sig ett språk. Jämför man första- och andraspråksinlärning grovt så är det dock huvudsakligen två faktorer som skiljer sig åt: ålder och förkunskaper. När man lär sig andraspråk är man äldre än när man lär sig ett förstaspråk, ibland betydligt äldre.

Språksociologi och Sociolekter

Sociolect

Språksociologi – Sociolekt

Lämna en kommentar