Vad är specialpedagogik?

Vad innebär ordet specialpedagogik?

Specialpedagogiken studerar de möjligheter och hinder som kan uppstå vid lärande och utveckling. Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och metoder från till exempel pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap.

Vad är kunskap specialpedagogik?

Kunskap är något man har lärt sig och förstår. Det är saker vi är sanna men också vad vi tycker är kunskap. Till exempel kunskap om regler är något man lär sig om och sedan förstår detta. Kunskap kan vara om pedagogik, sjukvård, matte, natur, sport, hur man beter sig socialt, nästan allt är kunskap i världen.

Vad handlar om specialpedagogik 1?

I kursen behandlas såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av människors olikheter och rättigheter. Kursen Specialpedagogik 1 ger dig kunskaper om: Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.

Vad är specialpedagogik insatser?

Specialpedagog. Specialpedagogiska insatser bidrar till att främja elevers lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå. Insatserna skall vara förebyggande och främjande och aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Varför behövs specialpedagoger?

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att specialpedagogerna i denna stu- die definierar barn i behov av särskilt stöd som de barn som behöver mer stöd än kamraterna för att kunna vara delaktiga i förskolans aktiviteter. De- ras roll i förskolan är som handledare, rådgivare och bollplank till personalen.

Vad är specialpedagogik i förskolan?

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts.

Vad kan du ha för användning av kunskaper i specialpedagogik?

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. I utbildningssammanhang handlar det om kunskap och ett förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde och allas rätt och möjlighet att ingå i en gemenskap där de kan känna full delaktighet.

Vilket syfte har Salamancadeklarationen?

I Salamancadeklarationen (2001) går man längre än att tala om en gemensam och sammanhållen skola för alla barn. Här är principen för den integrerade skolan att alla barn ska undervisas till- sammans, närhelst det är möjligt oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader (s 16).

Vad är specialpedagogik i vård och omsorg?

Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället.

Vad handlar specialpedagogik om Quizlet?

Vad handlar specialpedagogik om? Det är ett ämne som handlar om hur man ska bemöta människor med funktionsnedsättningar. Skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder? En person som har en nedsatt fysisk eller intellektuell förmåga har en funktionsnedsättning.

Hur många poäng är specialpedagogik 1?

Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer. 9. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter. Specialpedagogik 1, 100 poäng.

Vad är specialpedagogik för dig reflektera och motivera dina svar?

Idag finns en generell enighet kring att utveckling och lärande sker i samspelet mellan många faktorer på olika nivåer. Det speciella med specialpedagogik är att bevaka, belysa och sammanväga dessa faktorer för att skapa optimala förutsättningar för lärande där standardlösningar inte räcker till.

Vad är Elevhälsoteamets uppdrag?

Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i skolan. I elevhälsoteamen är rektorn ordförande.

Hur ser de specialpedagogiska insatserna ut på din förskola?

Modulen syftar till att utveckla fördjupad kunskap och förståelse för hur man skapar tillgängliga lärmiljöer i förskolan. I lärmiljön ingår den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön. Modulen lyfter hur undervisningen och lärmiljön kan bli tillgänglig utifrån varje enskilt barns förutsättningar och behov.

Vilka specialpedagogiska insatser hjälpmedel och metoder kan behövas?

Det finns mängder av datorprogram, ljudböcker och läromedel på punktskrift och teckenspråk. Att erbjuda extralektioner för de barn som behöver extra stöd i skolarbetet är ett sätt att anpassa undervisningen. Även lärarens undervisningsmetod kan anpassas för att underlätta för barn med särskilda behov.

Specialpedagogik

Om Specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik – Perspektiv – Martin Karlberg – EDU

Lämna en kommentar