Vad är spirometri?

Vad visar en spirometri?

Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Den visar utandningsvolym och kapacitet och om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv. Mätningen görs med en spirometer som är kopplad till ett munstycke som patienten får blåsa i [11-12,17,26,30-31].

Varför spirometri?

Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer. Mätningen sker på olika sätt beroende på vad som skall undersökas. Spirometri används bland annat om läkaren misstänker astma, och är nödvändig för att ställa diagnosen KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Hur lång tid tar en spirometri?

Undersökningen tar omkring en timme. Svaret på undersökningen skickas till din läkare och om du har frågor ska du vända dig till honom/henne. Undersökningen är kostnadsfri eftersom din läkare har skrivit en remiss till undersökningen.

Hur tolkar man spirometri?

Spirometri är grunden för att ställa diagnosen KOL eller astma.

Tolkning av spirometri
 1. Sänkt kvot betyder att obstruktivitet finns. Det kan innebära antingen KOL eller astma. …
 2. Normal kvot utesluter KOL men utesluter inte astma.
 3. Förhöjd kvot kan betyda att restriktiv lungsjukdom finns, till exempel som vid lungfibros.
12 nov. 2021

Vad är Diffusionskapacitet?

En undersökning av lungornas diffusionskapacitet gör man för att bedöma om det föreligger någon begränsning för syrgastransporten mellan lungor och blod. Om funktionen är nedsatt kan man också utreda om den beror på ökat motstånd i luftrören eller på andra faktorer.

Vad är ett bra PEF värde?

Kriterier för bedömning av PEF-variabilitet

Under astmabehandling föreslås en PEF-kurva med dygnsvariabilitet på över 15% vara gräns för åtgärder som medicinjustering. Vid enstaka PEF-mätning bör patienten ligga över 90% av sitt normalvärde om behandlingen är optimal.

Vad påverkar människans Vitalkapacitet?

Då det finns samband mellan lung- och kroppsstorlek kan det sägas att vitalkapaciteten till viss del beror på kroppslängd. Vid lungsjukdomar, exempelvis KOL, minskar ofta vitalkapaciteten och det beror då på att luftrörsväggarna blir mindre elastiska, luftvägarna allt trängre och lungblåsornas väggar kollapsar.

Hur gör man en lungfunktionstest?

Mätningen görs oftast på en vårdcentral. Du håller en liten mätare i handen och får blåsa ut så hårt du kan. Om resultatet tyder på KOL undersöks du även med spirometri. Det finns också minispirometrar som används framför allt vid astma.

Kan spirometri visa fel?

Diagnostisering sker bland annat genom att mäta hur kraftfullt patienten kan andas ut i en så kallad spirometer som mäter lungornas funktion. Om testet visar på ett försämrat värde kan det tyda på en obstruktion av luftvägarna.

Vad är normal lungkapacitet?

Hos en frisk man är den totala lungvolymen omkring 6 liter och hos en kvinna drygt 4 liter, men de individuella variationerna är stora. Själva mätningen är enkel och gör inte ont. Patienten får ta ett så djupt andetag som möjligt och göra en maximal utandning genom ett munstycke som är kopplat till spirometern.

Hur gör man ett Astmatest?

De vanligaste är spirometri och att använda en PEF-mätare.
 1. Allergitest. Det görs också en allergiutredning när du utreds för misstänkt astma. …
 2. Spirometri. …
 3. PEF-mätning. …
 4. Reversibilitetstest. …
 5. Behandlingsförsök med kortison. …
 6. Test av luftrörens känslighet. …
 7. Andra undersökningar. …
 8. NO-mätning.

Hur kan man testa sin lungkapacitet?

Ställ dig upp och andas in och ut ett litet andetag lugnt genom näsan (ca 2-3 sekunder på inandning och ca 2-3 sekunder på utandning). Steg 3. Efter avslutad utandning sätt fingrarna för näsan, håll andan och börja gå samtidigt som du räknar antalet steg du tar.

Hur kan man särskilja astma från KOL med hjälp av dynamisk spirometri?

Däremot kan en normal spirometri, efter bronkdilatation, utesluta KOL. – En spirometri krävs för att ställa diagnosen KOL. Efter bronkdilatation är kvoten FEV1/FVC <0,7 (70 procent) vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Men spirometrivärdena ska alltid sammanvävas med anamnes och kliniska fynd.

Vad är Metakolintest?

Ett Metakolintest görs för att fastställa om luftvägarna är känsliga för ett ämne som heter metakolin som kan reta ömtåliga luftrör.

Vad innebär FEV?

FEV1 (Forcerad expiratorisk volym på en sekund)

Volymen som andats under första sekunden vid den forcerade utandningen efter en maximal inandning.

Spirometry | Test for Lung Function | Nucleus Health

What is spirometry? A simple breathing test….

Understanding Spirometry – Normal, Obstructive vs Restrictive

Lämna en kommentar