Vad är språklig variation?

Vad betyder språk variation?

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Vad finns det för olika språkliga variationer?

Dessutom beror det på vilken svenska man talar om. Alla språk har flera olika varieteter: språkbruket hos olika grupper av talare skiljer sig mer eller mindre från varandra. Ändå uppfattas varieteterna som tillhörande ett och samma språk. Som exempel kan man ta svenskan i Finland.

Vad det innebär att språket varierar?

Språklig variation

Språket varierar utifrån vem vi är (varifrån vi kommer, vår sociala bakgrund, vår ålder, etcetera) och utifrån hur vi uppfattar situationen (formell/informell, tal/skrift, med mera), och vi orienterar oss på olika sätt gentemot detta.

Hur Språkvariation hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön?

Vilken variation av svenska, som man talar påverkas av vilket geografiskt område man kommer ifrån eller bor i. Språkets variation beror också på könsskillnader mellan mäns och kvinnors språk. Yrkesspråket är det man använder på arbetsplatser för att kommunicera effektivt och förstå varandra lättare inom sitt yrke.

Vad beror den språkliga variationen på?

Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder.

Vilka faktorer som påverkar en persons språkanvändning?

I tidigare forskning har det framkommit att tvåspråkig persons språkval påverkas av sociolingvistiska, personinterna och -externa faktorer (se Grosjean 1982: 136). fenomen där språkanvändare måste växla mellan språk enligt situation och kontext. Då har språken i samhället fått olika så kallade ansvarsområden.

Hur kan språk ha olika status?

Det som ger ett språk dess status är i stället dess bärare och i vilken utsträckning som andra språkanvändare utsätts för detta språk. Språk följer makten. Det är därför som språk som talas i imperier, expansiva statsbildningar, framgångsrika stater och bland erövrande folk och klasser har haft så hög status.

Hur språket kan ha olika status i olika situationer?

Gunilla Ladberg (2003) skriver i sin bok ”Barn med flera språk” att olika språk har olika status. Världsspråk som spanska och engelska har hög status internationellt men det svenska språket har hög status inom landet. Lågstatusspråk blir påverkade av de språk som har högre status.

På vilka sätt kan olika språkbruk ge olika status hos människor i olika situationer?

Kroppsspråket är också ofta den metod som han förstår bäst. Antydningar om situationen, stämning och partens sätt att vara i samspelet avslöjar mycket mer för honom än enbart ord. Med hjälp av sitt kroppsspråk kan även en kunnig part få kontakt med den svårt utvecklingsstörda personen.

Hur språket kan variera beroende på vem man pratar med?

En person i dagens samhälle formar sitt språk utifrån vem hen umgås med, vilken generation hen tillhör, vart hen kommer ifrån, hur hens föräldrar pratar och hens kultur och religion. Några exempel på sådana språkvarieteter är: En Kronolekt är hur man pratar under sin tid. Vilket också kan förklaras som en tidsdialekt.

Hur kan språket variera beroende på vem som talar?

Oavsett vem man pratar med anpassar man sitt språk. När man pratar med sin chef använder man andra ord och uttrycksformer än när man pratar med sina barn. När man pratar med någon äldre kanske man höjer rösten och använder gammaldags formuleringar.

Hur påverkar språkanvändning människors sätt att tala?

Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.

Hur kom Rinkebysvenskan till?

Rinkebysvenska är en svensk dialekt, ett multietniskt ungdomsspråk som utvecklades i invandrertäta nordvästra Stockholm förorter. Och deras villighet att tala” ren ”svenska är inte hög. Idag talas Rinkebysvenska i många förorter över hela Sverige där invandrare och svenskar möts. Rinkebysvenska är ingen dialekt.

Hur hänger språklig variation ihop med olika talare och situation?

Språksociologi studerar hur språket används i samhället. Hur språket varierar mellan olika talare, beroende på exempelvis ålder och kön men också situation i vilken man talar. Vi har skilda språk för olika behov. Språket används för att skapa gemenskap men även för att markera avstånd.

Hur språklig variation kan användas som maktmedel?

Makt är även något som utövas av alla. Med språk och språkliga fenomen kan vi visa makt och motstånd. Genom språk kan vi alltså utöva makt. Med hjälp av språket kategoriserar vi vår värld, formar våra tankar och uttrycker oss själva och våra behov i samspel med andra.

Språklig variation svenska 1 / svenska som andraspråk 1

Språklig variation

Variation vs. Linguistic Variation

Lämna en kommentar