Vad är spsm?

Hur arbetar SPSM?

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Vad kan SPSM hjälpa till med?

 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Barnets rättigheter.
 • Rätt till utbildning och rättigheter inom utbildningen.
 • Rätt till språk och kommunikation.
 • Rätt till lek, vila, rekreation, kultur och idrott.
 • Rätt till tillgänglighet.
 • Rätt till delaktighet.
 • Rätt till inkludering.

Vad innebär SPSM?

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga.

Var finns SPSM?

 • Birgittaskolan Visa/dölj undersidor till Birgittaskolan. …
 • Ekeskolan Visa/dölj undersidor till Ekeskolan. …
 • Hällsboskolan Kungsholmen Visa/dölj undersidor till Hällsboskolan Kungsholmen. …
 • Hällsboskolan Mälarhöjden Visa/dölj undersidor till Hällsboskolan Mälarhöjden.

Vilket uppdrag har Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Vad innebär matematiksvårigheter?

Begreppet specifika räknesvårigheter, dyskalkyli innebär att problemet finns inom den grundläggande räkneläran, att hantera tal och antalsuppfattning. En gemensam faktor för detta är just svårigheten som eleven eller barnet har att snabbt tolka och tillgodogöra sig siffror, tal och antal i skilda situationer.

Vilka specialpedagogiska insatser ADHD?

Många elever med adhd har god nytta av planeringsverktyg för att hålla tiden och minnas och få struktur på sin dag och sitt skolarbete. Detta kan vara kalender, röstanteckningar, påminnelser och checklistor.

Vilka specialpedagogiska hjälpmedel?

Här är exempel på hjälpmedel som du kan använda i skolan:
 • Personliga hjälpmedel, till exempel en rullstol eller anpassad utrustning för att styra en dator.
 • Läromedel, till exempel talböcker.
 • Utrustning, till exempel bord som är i rätt höjd för dig eller digital teknik med anpassade programvaror.
10 maj 2019

Vilka specialpedagogiska insatser hjälpmedel och metoder kan behövas?

Det finns mängder av datorprogram, ljudböcker och läromedel på punktskrift och teckenspråk. Att erbjuda extralektioner för de barn som behöver extra stöd i skolarbetet är ett sätt att anpassa undervisningen. Även lärarens undervisningsmetod kan anpassas för att underlätta för barn med särskilda behov.

Hur länge har SPSM funnits?

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en statlig förvaltningsmyndighet, som påbörjade sin verksamhet den 1 juli 2008. Myndigheten ansvarar bland annat för specialpedagogiskt stöd och för utbildning i specialskolan.

Vad gör en rådgivare på SPSM?

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolverksamheter i hela landet. Det gör vi genom specialpedagogisk rådgivning och utredning, dialog och samverkan med skolhuvudmän, statsbidrag, anpassade och tillgängliga läromedel samt information och kompetensutveckling.

Vilka myndigheter har tillsyn över skolan?

Det finns många myndigheter inom utbildningsområdet, men för skolväsendet finns det enbart fem myndigheter som räknas som skolmyndigheter; Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen och Skolforskningsinstitutet.

Hur många specialskolor finns i Sverige?

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns åtta statliga specialskolor, fem regionala och tre nationella. På skolorna läser majoriteten av eleverna enligt specialskolans kursplaner, men det finns även möjlighet att läsa enligt grundsärskolans kursplaner på alla skolorna.

Vilka barn går i specialskola?

Specialskolan är till för elever som till exempel har hörselnedsättning, synnedsättning, grav språkstörning eller kombinationer av flera funktionsnedsättningar. Undervisningen motsvarar i stort den utbildning som ges i grundskolan. Specialskolan består av 10 årskurser. Det finns regionala och nationella specialskolor.

Vad är en Specialpedagogs uppgift?

Specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att underlätta för alla elever att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Det ska se till att elever med svårigheter får rätt stöd samtidigt som de hela tiden arbetar för att utveckla pedagogiken.

Arbetsminne och långtidsminne – Studiepaket språkstörning

Visuellt stöd i undervisningen – Studiepaket språkstörning

Dyslexihearing på SPSM – Bristande tillgänglighet och annan diskriminering i skolan

Lämna en kommentar