Vad är sveriges grundlagar?

Grundlagarna är speciella lagar som innehåller reglerna för hur Sverige ska styras. Grundlagarna ska skydda vår demokrati och är därför svårare att ändra än andra lagar. Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Vilka är Sveriges viktigaste grundlagar?

Sveriges författning består av fyra grundlagar: regeringsformen • tryckfrihetsförordningen • yttrandefrihetsgrundlagen • successionsordningen. Grundlagarna räknas till den högsta nivån av lagar och inga andra lagar får motsäga dem. Grund lagarna ska skydda demokratin och är därför svå rare att ändra än andra lagar.

Vilken är Sveriges äldsta grundlag?

Magnus Erikssons landslag betraktas som Sveriges första grundlag.

Vad menas med yttrandefrihetsgrundlagen?

Lagen innehåller bestämmelser om grundlagsskydd för bland annat radio- och tv-sändningar och vissa webbplatser. Lagen innebär bland annat att: Alla medborgare har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.

Är riksdagsordningen en grundlag?

Riksdagsordningen har en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag. Den består av två slags bestämmelser, nämligen huvudbestämmelser och tilläggsbestämmelser. Riksdagen stiftar riksdagsordningens huvudbestämmelser i princip på samma sätt som grundlag (8 kap. 17 § RF).

Vilken grundlag är viktigast?

Regeringsformen är den mest centrala grundlagen och det är där det står att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Regeringsformen är alltså den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

Får man tycka vad man vill i Sverige?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

När har Sveriges grundlagar ändrats?

Den 24 november togs det andra riksdagsbeslutet om att genomföra de största förändringarna på över 35 år i våra grundlagar. Grundlagsändringarna har varit vilande i väntan på val sedan våren 2010. Tre av våra fyra grundlagar ändras. Beslutet medför även följdändringar i ett 20-tal andra lagar.

Vilka är de orubbliga rättigheter?

Orubbliga rättigheter” – Kan inte inskränkas utan att RF ändras. Ex: åsiktsfrihet, skydd mot åsiktsregistrering, skydd mott tortyr och kroppsstraff. Övriga fri och rättigheter – Kan inskränkas genom riksdagsbeslut. Ex demonstrationsfrihet, mötesfrihet yttrandefrihet.

Har Sverige en konstitution?

I Sverige finns fyra grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. De utgör Sveriges författning, eller konstitution. Ett lands konstitution reglerar landets statsskick.

Vad menas med informationsfrihet?

Yttrandefriheten handlar om ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Informationsfriheten ger ”frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden”.

Vad innebär yttrande och tryckfrihet?

Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att ge ut skrifter om vad som helst utan hinder eller censur från myndigheterna. Det finns dock en handfull undantag. Straffbara missbruk av tryckfriheten är till exempel olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, förolämpning och förtal.

Vad censur?

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel i en diktatur, får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade. Yttrandefriheten är idag vår viktigaste grundlag (dvs. en viktig lag som riksdagen inte kan ändra så lätt).

Vad är en motion i riksdagen?

En motion är ett förslag till beslut som läggs fram av en eller flera riksdagsledamöter. Motioner är ofta motförslag till regeringens egna förslag (propositioner). Dessa motioner kallas följdmotioner.

Hur fungerar yttrandefriheten i Sverige?

Yttrandefriheten i Sverige omfattar en rätt för varje medborgare i Sverige att uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt, som det uttrycks i regeringsformen. Myndigheter får inte i förväg pröva (censurera) om uttalandena är lämpliga eller bestraffa medborgare enbart för att de ogillar vissa uttalanden.

Vilka är de absoluta fri och rättigheterna?

Eftersom de flesta absoluta rättigheter i regeringsformen också är absoluta i Europakonventionen kommer dock konventionen ofta utgöra hinder även om grundlagen ändras. Andra exempel på absoluta rättigheter i regeringsformen är förbudet mot landsförvisning av medborgare, dödstraff, tortyr och straff utan lag.

Vad är grejen med Sveriges grundlagar?

Vad är Sveriges grundlagar? [Samhäll]

Tryckfrihetsförordningen & Yttrandefrihetsgrundlagen (Samhällskunskap) – Studi.se

Lämna en kommentar