Vad är taxonomi?

Vad betyder ordet taxonomi?

Taxonomi (av grekiska: taxis, ’ordning’ och nomi, ’bruk’, ’regel’) är vetenskapen om indelning eller klassificering av organismer i taxa t. ex. riken, familj er, släkten, arter och underarter. Inom taxonomin arbetar taxonomer med att beskriva och namnge arter.

Vad innebär EU-taxonomin?

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Vad är social taxonomi?

Vad är EU:s taxonomi? EU:s taxonomi är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Det syftar till att hjälpa investerare att identifiera hållbara investeringar och på så sätt öka investeringar i hållbara verksamheter inom EU.

Vem omfattas av EU-taxonomin?

Finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare). Företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, det vill säga stora PIE-bolag med fler än 500 anställda.

Varför taxonomi?

Målet med taxonomin är att öka finansieringen för övergången till en mer hållbar ekonomi och bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen. Den driver på för att kombinera ekonomisk, miljömässig och social nytta.

Vad innebär Blooms taxonomi för oss?

Blooms reviderade taxonomi

Blooms taxonomi innehåller fyra kunskapsdimensioner, faktakunskap, konceptkunskap, procedurkunskap och metakognitiv kunskap som i sin tur har underavdelningar. I användningar av Blooms taxonomi används ofta en pyramid för att beskriva de olika nivåerna i kunskapsutvecklingen.

Vilka sektorer ingår i taxonomin?

De sektorer som omfattas av taxonomin i dagsläget är:
  • Skogsnäring.
  • Tillverkning.
  • Energi.
  • Vatten, avlopp, avfall och sanering.
  • Transport.
  • Bygg- och fastighet.
  • Information och kommunikation.
  • Vetenskap och teknik.
6 maj 2021

Vilken information ska anges enligt eus Taxonomiförordning?

Taxonomiförordningen handlar om krav på hållbarhetsinformation och lagkravet omfattar exempelvis finansmarknadsaktörer som måste informera om hur stor andel av produkten som är investerad i miljömässigt hållbara verksamheter enligt taxonomin.

Vad är EU s gröna giv?

Den europeiska gröna given är ett paket med politiska initiativ som ska bana väg för en grön omställning i EU och vars slutmål är klimatneutralitet senast 2050. Paketet stöder EU:s omvandling till ett rättvist och välmående samhälle med en modern och konkurrenskraftig ekonomi.

Vad är Disclosureförordningen?

Disclosureförordningen. Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) beslutades i december 2019. Den reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna.

Vilka omfattas av NFRD?

Direktivet om icke-finansiell rapportering (Non Financial Reporting Directive, NFRD) innehåller krav på vissa företag att ta fram en hållbarhetsrapport. De som berörs är företag av allmänt intresse som har fler än 500 anställda.

Vem omfattas av Disclosureförordningen?

Förordningen tillämpas på finansmarknadsaktörer som tillhandahåller finansiella produkter, vilka även omfattas av disclosureförordningen. Den omfattar dessutom de företag och offentliga organ som är skyldiga att ta fram en hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen (se föregående avsnitt).

What Is Taxonomy?

Taxonomy: Life’s Filing System – Crash Course Biology #19

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Lämna en kommentar