Vad är tcfd?

Vad innebär TCFD?

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer, som kom 2017, har fått ett stort genomslag och blivit vägledande för hur företag bör arbeta med och rapportera klimatrelaterade finansiella risker. TCFD är också ett strategiskt verktyg.

Vilket påstående om TCFD stämmer?

TCFD:s riktlinjer utgår ifrån styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder. Rent konkret handlar TCFD om att ha finansiell koll på hur man påverkas av att klimatet förändras samt hur man påverkas av styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid.

Är TCFD frivilligt?

TCFD är för de som gör finansiella analyser av bolag där klimatfrågan avancerar till en allt viktigare finansiell fråga. Att stödja TCFD är frivilligt och öppet för alla att gå med. I dagsläget är ett tusental företag och organisationer officiellt anslutna till TCFD.

Vad är TCFD EU?

TCFD (Task Force for Climate related Disclosure) är ett frivilligt ramverk för rapportering av klimatrelaterade finansiella risker. Catena följer TCFD:s rekommendationer som ska främja upplysningen av konsekventa, tillförlitliga och tydliga klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

I vilka 2 kategorier klassificeras klimatrisker enligt TCFD?

TCFD delar upp klimatrisker och möjligheter i två grupper: ”omställningsrisker” och ”fysiska risker”. – Omställningsrisker delas upp i: regulatoriska, teknologiska, marknad och varumärkesrisk. – Fysiska risker delas upp i akuta och systematiska.

Vad är Omställningsrisk?

en mindre fossilbaserad ekonomi – omställningsrisk

är förknippad med finansiella risker. Det kan exempelvis handla om politiska beslut som höjda koldioxidskatter, vägtullar eller ökade priser på utsläppsrätter som stegvis är tänkta att bidra till minskad användning av fossila bränslen.

Vad är Disclosureförordningen?

Disclosureförordningen. Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) beslutades i december 2019. Den reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna.

What is TCFD?

Introduction to TCFD recommendations

What is the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)?

Lämna en kommentar