Vad är tcp?

Vad innebär TCP?

TCP gör att den information som datorer skickar mellan varandra över internet kommer fram. Tillsammans med IP-protokollet fungerar TCP som en regelbok för hur datorer anslutna till internet ska kommunicera med varandra. Tekniken bakom TCP bygger på något som kallas ”paketförmedling” (”packet switching” på engelska).

Vad är TCP och UDP?

TCP (Transmission Control Protocol) och UDP (User Datagram Protocol) är båda nätverksprotokoll som överför din data över internet, från din enhet till en webbserver.

Hur fungerar TCP IP?

Med TCP/IP skickas informationen mellan två datorer i en ström av paket som innehåller en relativt liten datamängd. Protokollet ser till att kommunikationen blir pålitlig genom att mottagaren skickar en bekräftelse till sändaren för varje mottaget paket.

Vad används IP-protokollet till?

Internet Protocol, på svenska i allmänhet IPprotokollet (mer sällan internetprotokollet), är det kommunikationsprotokoll (det vill säga den standard eller regelsamling för datakommunikation) som används för all överföring av information i datornätverket internet.

Vad innehåller Nätverkslagret?

Nätverksskiktet tillhandahåller medlen att sända datasekvenser av varierande storlek från en källvärd till en destinationsvärd via ett eller flera nätverk, allt medan den servicekvalitet som transportskiktet kräver uppehålls.

När upphörde TCP IP att gälla?

Utvecklingen av TCP/IP startades av Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) som utvecklade Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) under den senare delen av 1960-talet. ARPANET är föregångaren till det Internet vi har idag, och stängdes för gott så sent som 1989.

Vilken port har jag?

Du kan enkelt kontrollera vilka portar din egen maskin lyssnar på med hjälp av kommandot ”netstat -an”. Kommandot returnerar en tabell med de portar som är öppna för kommunikation (135, 455, 5225, 5226 och 8008 nedan).

Vad är protokoll i datakommunikation?

Ett protokoll består av ett antal regler för kommunikation i ett nätverk. När flera datorer är nätverksanslutna så kallas de regler och procedurer som används för kommunikation helt enkelt för protokoll. Hela den tekniska operationen för hur datatransport fungerar kan brytas ned i små systematiska steg.

Hur fungerar OSI modellen?

uppdelning av funktionerna i ett datornät i sju lager, införd i OSI‑standarden. (Man talar också om nivåer och skikt.) – Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kommunikationen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver).

Vad används UDP till?

User Datagram Protocol (UDP) är ett förbindelselöst protokoll i transportskiktet för att skicka datagram över ett IP-nätverk. Med förbindelselöst (en. stateless eller connectionless) menas att ingen session upprättas mellan sändare och mottagare av protokollet i sig.

Vad kallas det protokoll som används vid Internetkommunikation?

För att denna kommunikation ska fungera så måste datorerna använda samma uppsättning regler när de skickar och tar emot information. Dessa regelverk kallas protokoll och det mest grundläggande protokollet som används på internet kallas internetprotokollet och förkortas IP.

Vilket protokoll används för logisk adressering?

IP är det Huvudsakliga protokollet för kommunikation över internet och lokala nätverk. En IP-adress är en logisk adress som alla Hosts har. Den vanligatse verisonen är IPv4 men IPv6 blir allt med användbar.

What is TCP/IP?

What is TCP/IP and How Does It Work?

what is TCP/IP and OSI? // FREE CCNA // EP 3

Lämna en kommentar