Vad är testamente?

Vad menas med testamentet?

Testamente är ett förordnande för dödsfall. Huvudregeln är att det enligt 10 kap. 1 § ÄB ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro.

Vad gäller i ett testamente?

Testamente är en rättshandling. Den som upprättar ett testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad den personen ska ärva. Det finns dock ett undantag, och det är att en bröstarvinge alltid har rätt att kräva sin laglott. I regel ska ett testamente upprättas skriftligen och bevittnas av två personer.

Är Legatarier Dödsbodelägare?

nyttjanderätt till viss egendom eller rätt till inkomsten från viss egendom. Det som legatarien får kallas legat. En legatarie är inte dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB motsatsvis).

Kan man ogiltigförklara ett testamente?

Klander av testamente

För att göra gällande att ett testamente är ogiltigt kan du som arvinge klandra det inom sex månader från att du har blivit delgiven det i bestyrkt avskrift av testamentstagaren 14:4-5 ÄB. Talan väcks mot testamentstagare hos tingsrätten.

Vad är syftet med ett testamente?

Med ett testamente kan du se till att dina tillgångar hamnar där du vill ha dem. Det är också ett sätt att underlätta för anhöriga. – Arv och pengar kan tyvärr ge upphov till konflikter.

Vem hjälper till med testamente?

Med en jurist får du hjälp och vägledning från det första mötet tills du har ett färdigt testamente i din hand. För det andra vet du att testamentet blir korrekt skrivet, så att det verkligen gäller.

Kan man göra barn arvlösa genom testamente?

Även om den avlidnes bröstarvingar har rätt till laglotten kan man i sitt testamente välja att göra barnen arvlösa. – Man kan som förälder i sitt testamente skriva att till exempel en välgörenhetsorganisation ska få allt. Eller att två barn ska få allt och det tredje barnet inte ska få något.

Vem ärver först maka eller barn?

Makar och barn ärver i första hand

Om ni var gifta och inte har några barn är det i första hand du som ärver. Om ni var gifta och har barn är det du som ärver före barnenbarnen brukar i de flesta fall få vänta på sitt arv till dess att den andra föräldern dör.

Kan man testamentera bort laglott?

Laglotten kan aldrig testamenteras bort. Bröstarvingar har rätt till sin laglott även om de inte kände eller haft kontakt med sin förälder. Om bröstarvingarna inte kräver sin rätt till laglott inom 6 månader kommer arvet att fördelas i enlighet med testamentet.

Vad är Legatarie samt universell testamentstagare?

Den som på grund av testamente mottar specifik förmån eller egendom. Det legatarien mottar kallas legat. Om testamentstagaren tilldelas hela kvarlåtenskapen eller viss kvotdel av denna, är testamentstagaren istället universell testamentstagare.

Vad är en universell testamentstagare?

Universell testamentstagare

En testator kan i sitt testamente bestämma att en testamentstagare ska få hela kvarlåtenskapen (den avlidnes egendom), en viss andel av kvarlåtenskapen eller överskottet av kvarlåtenskapen. Testamentstagaren är då en universell testamentstagare (11 kap. 10 § andra stycket ÄB).

Är Legatarie arvinge?

En legatarie är den som får ärva ett legat. Legatet är en specifik sak eller en särskild summa pengar. En legatarie blir inte dödsbodelägare, deltar inte i skötseln av dödsboet och behöver vanligtvis inte vänta på arvskifte för att få legatet.

Kan man överklaga ett testamente?

Ett testamente kan överklagas genom att en arvinge skickar in en klandertalan d.v.s. stämningsansökan till tingsrätten. På så sätt begär man att testamentet ogiltigförklaras. Man behöver dock inte ogiltigförklara hela testamentet utan det går också bra att begära att särskilda delar av det ska ogiltigförklaras.

Vad är Bröstarvinges laglott?

Laglott är reserverat enbart för den avlidens bröstarvingar (barn, barnbarn osv). Laglotten är alltid hälften av arvslotten. Om en avliden saknar testamente, inte är gift och har två barn är respektive barns arvslott en hälftendel av kvarlåtenskapen.

Hur länge gäller ett testamente?

Detta innebär att ett testamente gäller tills testamentet återkallas, ändras eller används. Ett testamente är giltigt i en livstid om ingenting förändras.

Så fungerar testamente

Arv och testamente – bra att veta

Testamente

Lämna en kommentar