Vad är tingsrätten?

Vad innebär tingsrätten?

Tingsrätterna är den första instansen inom det allmänna domstolsväsendet. En tingsrätt prövar brottmål och tvistemål. Tingsrättens geografiska område kallas domsaga. Chefen för en tingsrätt kallas lagman.

Vad består tingsrätten av?

Vid förhandlingar i brottmål består tingsrätten i regel av en lagfaren domare (dvs. lagman, chefsrådman, rådman, assessor, fiskal, beredningsjurist eller notarie) samt tre nämndemän. Nämndemännen väljs av kommunfullmäktige och ingår i en så kallad nämnd. Nämndemännen behöver inte vara jurister.

Vilka mål handlägger tingsrätten?

Tingsrätterna handlägger brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Målen och ärendena handläggs och avgörs antingen vid ett sammanträde till vilket parterna i målet kallas eller i ett skriftligt förfarande, varvid avgörandet fattas enbart på basis av handlingarna.

Vad händer om man förlorar i tingsrätten?

Den part som förlorar en tvist ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, kostnader för mat och boende samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.

Vad är åtalspunkter?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Hur går det till i tingsrätten?

Som brottsoffer kallas du under rättegången för målsägande och sitter bredvid åklagaren. Om du funderar över något kan du fråga åklagaren. Åklagaren berättar hur åklagaren anser att brottet har gått till. Därefter får först du som målsägande berätta om händelsen, sedan den tilltalade och slutligen eventuella vittnen.

Vad är en slutplädering?

En rättegång avslutas med pläderingar, som också kallas slutanförande. Åklagaren och försvararen ska sammanfatta sin bevisning och argumentera för sin ståndpunkt. I dagligt tal används ibland ordet ”slutplädering”, som alltså inte är helt korrekt.

Hur ser rättsprocessen ut?

När ett brott har polisanmälts inleds en utredning. Den ska ligga till grund för åtal, rättegång och dom. Brottsoffrets deltagande i utredningen spelar ofta en avgörande roll för hur rättsprocessen fortlöper.

Vilka mål tas upp i förvaltningsdomstolarna?

Totalt arbetar Högsta förvaltningsdomstolen med cirka 500 olika typer av mål. De mål som Högsta förvaltningsdomstolen prövar har överklagats från någon av kammarrätterna. Högsta förvaltningsdomstolen avgör till exempel skattemål, socialförsäkringsmål, upphandlingsmål, mål om tvångsvård och sekretessmål.

Vilken domstol är första instans när det gäller marknadsrättsliga mål och ärenden?

Marknadsdomstolen överprövar Stockholms tingsrätts avgöranden i konkurrensmål och marknadsrättsliga mål samt prövar andra sådana mål som första och enda instans. Arbetsdomstolen överprövar tingsrätternas avgöranden i arbetsrättsliga tvister och fungerar som första och enda instans i andra sådana tvister.

Vilken tingsrätt ska handlägga tvisten?

Tingsrätten är första instans för att lösa tvister mellan enskilda. Vissa tingsrätter fungerar som specialdomstolar för exempelvis mark- och miljötvister och patent- och marknadstvister. Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut är förvaltningsrätten första instans.

Vad är skillnaden mellan ett Dispositivt och ett Indispositivt tvistemål?

En indelning av tvistemål görs i två kategorier; dispositiva respektive indispositiva tvistemål. I de dispositiva målen kan parterna förlikas, alltså göra upp i godo innan domstolen dömer. I indispositiva tvistemål kan parterna inte förlikas, utan när talan väl väcks så måste domstolen avgöra frågan genom en dom.

Vad räknas som rättegångskostnad?

Rättegångskostnad är sådan kostnad som uppkommit under rättegång. Kostnadernas fördelning mellan parterna regleras i 18 kap. RB. Huvudregeln är att förlorande part ska ersätta motparten hans rättegångskostnader fullt ut.

Vad kostar det att förlora i tingsrätten?

Om du förlorar målet eller återkallar din talan kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader. Detsamma gäller om du väljer att stämma någon i onödan. Om du vinner målet kan motparten tvingas att betala dina rättegångskostnader, som ansökningsavgift och kostnader för ombud och liknande.

Vad är förlikningsavtal?

Förlikning och förlikningsavtal innebär att parterna i en tvist kan komma överens om hur tvisten ska lösas istället för att domstolen ska avgöra målet genom en huvudförhandling i domstol.

Misshandel på krogen? Ett mål i tingsrätten.

Domare i tingsrätten

Lilla Aktuellt hängde med på en rättegång

Lämna en kommentar