Vad är torv?

Vad är torv och vad kan det användas till?

I energisammanhang används torv framför allt för industriell värme- och elproduktion. I Sverige finns stora områden med torvmark, cirka 15 procent av landets yta är täckt av torv. Produktionen av energitorv sker på cirka 10 000 hektar av landets totalt cirka 6,4 miljoner hektar torvmarker.

Var är torv?

Var finns det torv? Torv finns främst i norra Asien och i Nordamerika, men även i Sverige. Nästan 15% av Sveriges mark är täckt av torv. På det småländska höglandet ligger Holmebo torvmosse, strax utanför det lilla samhället Rydaholm i Jönköpings län.

Vad blir torv?

Torv består av växtdelar som förmultnat under fuktiga förhållanden där syretillförseln är låg. Den består av konserverade våtmarksväxter, som vitmossa, starrväxter m.m. Torven breder ut sig och täcker underliggande mineraljord. Tillväxt av torvmark sker kontinuerligt med i medeltal 1000 ha per år i Sverige.

Varför ska man inte använda torv?

Även torv som används till trädgårdsjord eller som strömaterial bryts ned relativt fort och leder till utsläpp av fossil koldioxid. Torvtäkter påverkar också vattenmiljön runt brytningsområdet och den biologiska mångfalden negativt.

Vad är dikad torvmark?

De dikade torvmarker som finns i dag har anor ända från 1800-talet och fram till 1980-talet. Marken dikades ut på statens uppdrag och syftet har bland annat varit att utöka markarealerna i Sverige för att kunna skörda torv för energi och som odlingssubstrat, samt att anlägga skog och utöka växtodlingsarealen.

Vad är torv för slags bränsle?

I torven finns stora mängder kol inlagrat. Torv räknas i de flesta sammanhang som ett fossilt bränsle även om det nybildas mycket snabbare än kol, olja och naturgas. Användningen av torv blir allt mindre i Sverige.

Hur har en torvmosse bildats?

Allteftersom den ackumuleras kan torven uppta vatten, och våtare förhållanden skapas långsamt och våtmarken breder ut sig. Först uppstår näringsrika kärr med kärrtorv. Under lämpliga förhållanden avskiljs ytvattnet genom avlagringar från det stillastående grundvattnet.

Är torv bra?

Torven har en unik förmåga att lagra fukt och näring och den gör att jorden får en luftigare struktur och därmed får mycket bra odlingsegenskaper. Den är också nästintill ogräsfri. Det går också att köpa enbart torv som torvblock eller i säck som då benämns naturtorv, det vill säga ren torv utan tillsatser.

Finns torv i berggrunden?

Torv bildas i två huvudsakliga bildningsmiljöer, kärr och mossar. Dessa miljöer ger upphov till torv med olika egenskaper och på jordartskartan skiljer man därför ofta på kärrtorv och mossetorv. I kärren får växtligheten vatten och näring från grundvattnet.

Är torv miljövänligt?

Så påverkar torvbrytning miljön

Slutproduktionen vid nedbrytning av torv utgörs främst av koldioxid och metan, båda är växthusgaser. Utsläpp vid torvförbränning beror till stor del på halter av ämnen i torven och av förbränningstekniken.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med torv som energikälla?

Dessa torvmarker läcker ut koldioxid oavsett om man använder dem eller inte och är därför lämpliga för skörd. En stor fördel med torv är att det finns här och nu i riklig mängd och kan direkt ersätta olja, kol och andra fossila bränslen som bidrar till växthuseffekten.

Hur får man energi av torv?

För att sedan få upp torven så kan man fräsa upp ett tunt lager som sedan får soltorka på mossen. Alternativet till detta är att man använder maskiner som gräver upp bitar som är omkring 2 decimeter långa. Dessa bitar får sedan ligga på mossen och soltorka under några veckors tid.

Vad är torv – (C) 2004 Neova

Harvtorv Blocktorv

Här bärgas torv – Peat harvesting

Lämna en kommentar