Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara: En lärare hånar en elev för att hen bär huvudduk.

Var går gränsen för trakasserier?

Det står att trakasserier avser ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön. könsöverskridande identitet eller uttryck. etnisk tillhörighet.

Vad säger lagen om trakasserier?

Trakasserierna blir ett brott om någon kränker dig på ett sätt som kan kopplas till diskrimineringsgrunderna. Andra slags trakasserier kan falla under andra brottsrubriceringar, som olaga förföljelse eller fridskränkning. Men sexuella trakasserier är ett särskilt brott enligt diskrimineringslagstiftningen.

Vad krävs för att anmäla någon för trakasserier?

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112. Många brott kan anmälas via e-tjänster.

När är det en kränkning?

Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier.

Kan man stämma någon för trakasserier?

hot eller trakasserier till polis räknas inte som förtal, eftersom man har rätt att polisanmäla brottsliga handlingar. Den person som anser sig ha blivit utsatt för förtal (målsägande) måste väcka ett enskilt åtal för förtal, vilket framgår av 5 kap. 5 § BrB.

Vad räknas som ofredande?

Ofredande. Ofredande kan vara att någon kontaktar dig upprepade gånger via till exempel telefon eller e-post och lämnar oönskade meddelanden med trakasserande innehåll. Det kan också vara ofredande om du blir fysiskt antastad genom att någon knuffar eller håller fast dig.

Vad är åldersdiskriminering?

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen och innebär att en person blir negativt särbehandlad på grund av sin ålder..

Vilka är de sju diskrimineringsgrunderna?

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad gör man om man blir kränkt på jobbet?

Om det brister när det gäller att följa reglerna som omfattar kränkande särbehandling bör man i första hand ta upp det med arbetsgivaren. Man kan även vända sig till sitt skyddsombud som kan kontakta arbetsgivaren. Skyddsombuden kan göra en framställan till Arbetsmiljöverket om inte bristerna rättas till.

Vad kan man anmäla en person för?

Några exempel på vad som är brott som man kan anmäla till polisen:
  • slår dig.
  • tar något från dig.
  • lånar eller tar dina saker utan lov.
  • tar på din kropp på ett sätt som är obehagligt eller som gör dig rädd.
  • tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar.
  • hotar dig och säger ”Om du anmäler mig, då…”

Vad är Fridskränkningsbrott?

Bestämmelserna kriminaliserar vålds-, frids- eller sexualbrott som består av systematiska och upprepade kränkningar av en närstående eller tidigare närstående person. De handlingar som ingår i fridskränkningsbrotten är exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt utnyttjande.

Varför trakasserar man?

Det kan vara att någon säger något eller har ett beteende som gör att du känner dig ledsen, förolämpad, hotad, eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet av den som utsätts för dem. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte blir illa berörd.

Vad betyder att bli kränkt?

Friends definition av en kränkning innebär att en person säger eller gör något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och mindre värd. Det är alltid den som blir utsatt som avgör om det är en kränkning eller inte. Den utsatte har tolkningsföreträde. Det är alltså inte intentionen eller avsikten som avgör.

Vad är inte en kränkning?

Kränkning är ett paraplybegrepp där mobbning, trakasserier och övrig kränkande behandling ingår. Här ryms alla typer av handlingar som gör att en elev känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar.

Är kränkning ett brott?

Fakta Kränkningar. Kränkning är ett paraplybegrepp för flera olika nivåer av brott så som olaga hot, förtal, nedsättande bemötande och ofredande.

Vad är trakasserier?

Vad är sexuella trakasserier?

Aftonbladet perspektiv Vad är sexuella trakasserier

Lämna en kommentar