Vad är transitering?

Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter. Du får transitera alla varor som det är tillåtet att föra in i eller ut ur Sverige.

Vad är skillnaden på T1 och T2?

När du transiterar en vara kan du välja mellan att göra det enligt proceduren för T1-transitering (extern unionstransitering) eller T2-transitering (intern unionstransitering). Huvudsyftet med procedurerna är att visa vilken tullstatus din vara har, om det är en unionsvara eller en icke-unionsvara.

Hur fungerar ett tullager?

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett tullager. Då betalar du tull och skatt först när du avslutar tullagerförfarandet och anmäler varan till import. Om varan ska återexporteras betalar du ingen tull eller skatt alls för varan i EU.

Vem utfärdar Tir Carnet i Sverige?

Ansök om TIRcarnet hos Sveriges Åkeriföretag

Du ansöker om att köpa en TIRcarnet hos Sveriges Åkeriföretag. TIR-carneten är både en transiteringsdeklaration och en garanti för de varor du transporterar med den.

Vem är ansvarig för att godset Transiteras på rätt sätt?

Svar Tullverket:

Även transitering är möjligt till kontrollplatsen om de externa parterna är överens om detta. Vid kontroll som utförs i brottsbekämpande syfte (ej mot avlämnad tulldeklaration) förflyttas godset under Tullverkets ansvar.

Vad är en T1?

Transiteringssätt. T1-transitering, dvs. extern unionstransitering, används när oförtullade varor förs in till EU från ett land utanför EU eller när oförtullade varor flyttas inom EU (mellan medlemsstater eller inom en och samma medlemsstat) eller till länder som omfattas av gemensam transitering.

Vilka dokument behöver du för en resa till Schweiz eller Turkiet med lastbil?

Elektroniskt transportdokument som tulldeklaration. Flygbolag och rederier kan under vissa förutsättningar använda ett elektroniskt transportdokument (ETD) som transiteringsdeklaration. För att kunna använda dig av denna förenkling behöver du ha ett tillstånd.

Vad är Tulltillägg?

Tulltillägget är 20 procent av den tull som du inte har deklarerat korrekt. För företag som före den 1 januari 2015 var momsregistrerade hos Skatteverket är tulltillägget 10 procent av momsen enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

Vilka ska skriva under en TIR-Carnet?

Godkänd mottagare för TIR-transitering – tillstånd
  • Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  • Företaget ska ha ett Eori-nummer. …
  • Företaget ska vara etablerat i EU.
  • Företaget avser att avsluta TIR-transiteringar i Sverige.
20 okt. 2021

Vad krävs för att du skall få utnyttja TIR-konventionen?

Ansök om TIR-carnet hos oss

TIR-carneten är både en transiteringsdeklaration och en garanti för de varor du transporterar med den. Tänk på att ditt transportmedel ska vara godkänt för TIR-transitering i enlighet med TIRkonventionen. Både Sveriges Åkeriföretag och Tullverket behöver godkänna dig som sökande.

När kan man ha hjälp av att ha ett TIR avtal?

TIR-konventionen

TIR-transiteringsförfarandet är ett tillståndspliktigt förfarande med avsikt att säkra en oavbruten färd för varorna längs transportrutten under tullövervakning. Förfarandet kan tillämpas i de länder som är anslutna till TIR-konventionen.

Hur länge får varor lagras på ett tullager?

Tullager är avsedda för lagerhavare som behöver lagra varor längre än de 90 dagar som tillfällig lagring möjliggör eller som hanterar varorna på något sätt, t. ex. sorterar eller ompackar dem. Till exempel en speditionsfirma eller en importör kan inrätta ett tullager.

Vilken myndighet vänder man sig till när man använder sig av transitering?

Transitering av proviant och maskindelar till fartyg

När en transport av varor som är under transiteringsförfarande ankommer till fartyget ska du skicka en ankomstanmälan med samtidig begäran om lossning. Det gör du genom att mejla [email protected].

Vad är Mrn?

Transiteringsdeklarationer lämnar du elektroniskt via EDI. När du skickat in uppgifterna får ärendet ett huvudreferensnummer (MRN-nummer) som är transiteringens id-nummer. En utskrift, ett följedokument, ska följa med transporten till destinationstullkontoret.

Vad är en process?

Sverige under andra världskriget

Vad tittar man efter när man besiktar ett 70-talshus?

Lämna en kommentar