Vad är translation?

Vad händer translation?

Den process där en kopia av en gen, ett budbärar-RNA (mRNA), används som mall för att tillverka ett protein. Under translationen sätter sig ribosomer ”runt” ett mRNA och läser av informationen. Varje triplett av nukleotider (kodon) i mRNA-molekylen översätts med en aminosyra som kopplas på det växande proteinet.

Vad är skillnaden mellan introner och exoner?

En gen består av en till hundratals exoner som utgör den funktionella koden för hur olika protein (eller RNA) ska tillverkas. Exonerna skiljs åt av introner som är icke-kodande bitar av DNA. Under splitsningen klipps intronerna bort och exonerna sätts samman till en sammanhängande enhet, ett så kallat transkript.

Vad är transkription och translation?

Proteinsyntes är den process i cellen som tillverkar proteiner. Ibland används begreppet specifikt om det steg, translationen, där RNA översätts till sekvenser av aminosyror i cellens ribosomer, men oftast åsyftas en flerstegsprocess som börjar med transkription och slutar med translationen.

Vad som sker vid transkriptionen?

När en gen läses av och en kopia bildas i form av ett budbärar-RNA (mRNA) som transporteras till ribosomerna där det fungerar som en mall vid proteintillverkningen. När en gen transkriberas kallas det för genuttryck. En gen kan ha ett högt eller lågt uttryck vilket beskriver hur mycket mRNA som bildas.

Vad händer efter translation?

Translation är den process i cellerna där ribosomerna använder mRNA för att bygga protein. Efter att DNA har transkriberats till mRNA, transporteras mRNA till en ribosom utanför cellkärnan. Ribosomen sätter sig runt mRNA och läser av kvävebaserna tre och tre (dessa tripletter kallas kodon).

Hur avslutas translationen?

Translationen termineras när en släppfaktor (Release Factor, RF) binder till stoppkodonet UAA. RF fungerar som en ”nyckel” som låser upp och gör att alltsammans släpper från vartannat.

Vad menas med intron?

Delar av en gen som inte innehåller information om hur ett protein ska tillverkas. Sitter mellan exonerna och klipps bort från mRNA-molekylen innan transport ut ur cellkärnan.

Varför finns introner?

Vad intronerna har för betydelse är inte säkert fastställt ännu. Mycket tyder dock på att de kan ha reglerande funktioner eftersom flera intronsekvenser visat sig fungera som miRNA eller andra, icke-proteingenererande RNA. Till skräp-DNA:t hör också områden mellan gener som ej genererar protein eller RNA-transkript.

Vad betyder EXON?

De kodande delarna av en gen, som innehåller information om hur ett protein ska tillverkas.

Hur DNA replikeras?

DNAreplikation är när DNA kopieras. Det sker i samband med celldelning, då arvsmassan ska föras vidare till ytterligare en cell. Det går till så här: Enzymet helikas binder till den position där den dubbla DNA-strängen ska öppnas – denatureras – och börjar öppna den dubbla DNA-strängen så att den blir enkel.

Vad är transkription Quizlet?

Transkription sker som ett tåg med flera RNA-polymeras på rad. Detta görs då rRNA ska transkriberas, eftersom det behövs i stor mängd för att bygga upp ribosomerna.

Vad betyder transkription biologi?

För att producera nödvändiga proteiner måste celler avläsa den genetiska information som finns lagrad i cellens genetiska material (DNA) i cell-kärnan. Detta sker i en process som kallas transkription och resulterar i en kopia av genen som kallas ”messenger-ribonukleinsyra” (mRNA).

Hur transkriptionen av DNA går till?

Under transkriptionen (DNA till mRNA) binder enzymet RNA-polymeras II till genens promotor och rör sig sen över hela genen, både exoner och introner, samtidigt som det tillverkar ett mRNA. Enzymet avslutar transkriptionen när det kommer fram till en stopp-sekvens.

Var sker Splitsning?

När och var sker splitsning? Vad innebär splitsning? Efter transkriptionen måste intronerna klyvas bort från pre-mRNA med hjälp av enzymer i cellkärnan via ett steg som kallas för splitsning. I de flesta gener är instruktionerna om hur ett protein ska se ut, uppdelad på flera bitar, exoner.

Var startar transkriptionen?

Promotorer. RNA-polymeras binder till specifika regioner i DNA:t. Där de börjar sker transkriptionen. Dessa regioner kallas promotorer.

Translation

Translation

Transkription (gammal)

Lämna en kommentar