Vad är undervisning i förskolan?

Enligt Lpfö 18 innebär undervisning i förskolan ”att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.” Undervisning kan förstås som både planerad och spontan där förskolläraren har det övergripande ansvaret för innehållet.

Vad innebär undervisning?

Undervisning är en typ av utbildning som är lärarledd. Enligt den statliga skollagskommittén (SOU 2002:121) så är undervisning: ”Sådana målstyrda processer som under lärares ledning syftar till inhämtande av kunskaper och värden”.

När sker undervisning i förskolan?

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande.

Hur planerar man undervisning i förskolan?

Undervisning kännetecknas av målstyrda aktiviteter – börja med att diskutera vilka mål i läroplanen ni avser att utgå ifrån. Kom ihåg att de läroplansmål ni planerar undervisningen utifrån bildar en helhet tillsammans med formuleringarna i läroplanens första del, förskolans värdegrund och uppdrag.

Vad är Educare i förskolan?

Synen på omsorg och pedagogik i svensk förskola karakteriseras numera som begrepp som är fast förbundna med varandra (Lidholt, 2001). Man använder begreppet educare och menar då att verksamheten inte bara handlar om omsorg utan att omsorg alltid ska sättas i förhållande till lärande (Halldén, 2007).

Vad är undervisning i skolan?

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.”

Hur undervisar du?

Undervisning med de yngsta sker ofta spontant och i farten, som i omsorgssituationer. Men pedagogerna behöver även didaktiska finplaneringar mot läroplansmålen och förbereda sig noga vad gäller tid, plats, gruppen och material när de undervisar.

Vad betyder det att förskolan har ett pedagogiskt uppdrag eller Lärandeuppdrag?

Syftet med utbildningen i förskolan är, enligt skollagen, att den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Läroplanen anger att den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.

När sker lärande?

När barn samspelar med andra barn och vuxna under lek sker inlärning och utveckling (ibid.). Barn kan ha olika syften med lek men de använder ofta lek för att lära sig. Stort utrymme bör ges åt lek och utforskande där barnens egen nyfikenhet tas tillvara för att skapa miljöer för lärande.

Vad är måluppfyllelse i förskolan?

Med måluppfyllelse avses resultat i relation till de nationella målen i skollagen och förskolans läroplan. De allmänna råden om måluppfyllelse i förskolan utgår från bestämmelser i skollagen (2010:800) och i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan.

Hur gör man en pedagogisk planering?

Planeringen bör vara enkel, tydlig och bestå av exempel så att eleverna förstår vad de ska göra och i vilket syfte. Eftersom metoddelen ofta saknas kan läraren själv heller inte använda den i utvärderingssyfte. Hur ska läraren värdera metodiska val och den egna insatsen om det saknas i planeringen?

Hur mycket planeringstid har en barnskötare?

För barnskötare i förskolan gäller:

 Den sammanlagda planeringstiden/avdelning bör ej överstiga 18 timmar.

Vad är Barnskötarens uppdrag?

Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet.

Vad menas med Educare?

Educare är latin och betyder närmast ”ta sig an” eller ”ha omsorg för”. Educare är rotord till t ex engelskans och franskans education/éducation, vilket på svenska motsvaras av såväl ”(upp)fostran” som av ”långvarig omsorg”.

Vad är utveckling i förskolan?

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp, samt använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av problemställningar.

Vad är bildning i förskolan?

Bildning syftar då till en utveckling av hela människan och som en fortlöpande process genom en människas hela liv. Barns utveckling, lärande, lek och omsorg omfattas av förskolans utbildning, men kan lika gärna ske i andra sammanhang.

Undervisning i förskolan

2. Undervisning i förskolans kontext – Skolinspektionens förskoledag

Organisation för undervisning i förskolan

Lämna en kommentar