Vad är upphandling?

Vad betyder upphandling?

Ibland används begreppen inköp och upphandling synonymt. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket skiljer på begreppen genom att offentliga inköp innebär just inköp av varor och tjänster, medan offentlig upphandling är de åtgärder som en myndighet vidtar i syfte att anskaffa dessa varor och tjänster.

Vad är en Entreprenadupphandling?

Med entreprenadupphandling avses vanligtvis en upphandling av ett byggentreprenadkontrakt. Med byggentreprenadkontrakt avses utförande av arbete, med eller utan projektering, som är hänförlig till en verksamhet som anges i bilaga 1 i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Hur fungerar en upphandling?

En offentlig upphandling inleds med en identifiering av ett behov och en analys av hur behovet kan tillgodoses. Upphandlingen planeras därefter varvid bland annat en beräkning av kontraktets totala värde ska göras.

Vad är upphandlingsprocess?

Upphandling genomförs antingen genom: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid upphandlingsprocessen finns flera regler att följa i lagstiftningen.

Vad ingår i en upphandling?

Allt som rör köp, hyra, hyrköp och leasing av varor, tjänster eller entreprenad från annan juridisk person omfattas av de lagstyrda upphandlingsreglerna. Det innebär att köp från ett kommunalt bolag, annan kommun eller privat företag alltid omfattar en upphandling.

När krävs upphandling?

Gränsen för direktupphandling enligt LUF och LUFS är 1 200 000 kronor. I LUK beräknas direktupphandlingsgränsen genom att räkna en procentsats av gällande tröskelvärde och justeras vartannat år. Om värdet av upphandlingen understiger denna gräns kan du direktupphandla.

Varför gör man en upphandling?

Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.

Vad ingår i ett förfrågningsunderlag?

Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav

krav på leverantören. krav på varan eller tjänsten (även kallat teknisk specifikation eller kravspecifikation) en modell för hur inkomna anbud ska utvärderas (tilldelningsgrund med tilldelningskriterier för anbudsutvärdering) kontraktsvillkor.

Vad är ett anbud Bygg?

Vad är ett anbud? Om ett skriftligt förslag gäller en större tjänst som exempelvis innehåller offentliga upphandlingar kallas detta för anbud. Ett anbud är synonymt med offert, men med skillnaden att ett anbud är bindande tills det att acceptfristen gått ut för att minska risken för spridning av känslig information.

Hur ska en upphandling se ut?

Upphandlingsförfarande

När en upphandling ska genomföras måste den upphandlande myndigheten först välja ett förfarande. Förenklat är ett upphandlingsförfarande ett sätt att organisera upphandlingar och syftet med dem är att definiera vilka regler som gäller för en specifik upphandling.

Vad krävs för att bli upphandlare?

Utbildning
  1. arbete i projektform, gärna som projektledare.
  2. hantering av upphandlingar från ett leverantörsperspektiv.
  3. att hantera det affärsmässiga perspektivet vid upphandlingar.
  4. arbete som jurist eller paralegal på en affärsjuridisk advokatbyrå eller motsvarande.
  5. att ha arbetat i ett elektroniskt upphandlingsverktyg.

Vad är det för skillnad mellan en korrekt och en bra upphandling?

I ett öppet förfarande har alla leverantörer rätt att lämna anbud. En upphandlande organisation får inte begränsa antalet leverantörer som vill lämna anbud. Inga förhandlingar får heller föras med leverantörer. Normalt sker både prövningen av kraven på leverantören och prövningen av anbudet i ett och samma steg.

Vad är ett inköp?

Inköp: Hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och implementering av kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande.

Vad är en direktupphandling?

En otillåten direktupphandling innebär att en upphandlande myndighet köper en vara, tjänst eller byggentreprenad från en leverantör utan att annonsera köpet enligt upphandlingsreglerna, trots att det inte finns stöd i upphandlingsreglerna för att direktupphandla varan, tjänsten eller byggentreprenaden.

Hur går ett inköp till?

De allra flesta inköpsprocesser följer ett behovsorienterat mönster, vilket innebär att ett behov uppkommer, detta löses genom ett inköp varpå en leveransprocess följer. En organisation behöver alltid ha en samling behovsorienterade inköpsprocesser för att överhuvudtaget kunna fungera.

Vad är offentlig upphandling?

Introduktion i offentlig upphandling

Så här fungerar offentlig upphandling

Lämna en kommentar