Vad är utilitarism?

Vad betyder ordet utilitarism?

utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt. Ett annat ord för utilitarism är nyttomoral. Ordet utilitarism kommer från det engelska ordet utility som betyder ’nytta’.

Vem grundade utilitarismen?

Hedonistisk utilitarism

Utilitarismens upphovsman var den engelske filosofen Jeremy Bentham (1748-1832).

När grundades utilitarismen?

Kanske än mer central för den utilitaristiska etiken var John Stuart Mill vars essay Utilitarism (1861) fick otroligt genomslag och citeras alltjämt från. Mill breddade idén om nyttoprincipen till det politiska och sammanförde den med liberala tankegångar.

Hur resonerar en Utilitarist?

Utilitarism är en normativ moralteori som utgår från att det rätta moraliska valet alltid är det som har de bästa konsekvenserna. De bästa konsekvenserna brukar ofta mätas i termer av lycka. Den rätta handlingen är därmed den som mest ökar lyckan i världen.

Vad är utilitarism förklara och ge exempel?

Utilitarism eller nyttoetik är en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen (se konsekventialistisk etiklära) är den som maximerar nyttan, det vill säga maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande.

Vad är etisk universalism?

Etisk universalism, att personen tar hänsyn till alla människors bästa, inklusive sitt eget. Egoism, att personen bara tar bara hänsyn till sitt eget bästa.

Hur handlar en Konsekvensetiker?

Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga, felfria). Den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är den så kallade utilitarismen. En handling är riktig om den leder till största möjliga överskott av gott.

Vad är skillnaden mellan Regelutilitarism och Handlingsutilitarism?

Handlingsutilitarism och regelutilitarism

Andra utilitarister anser istället att den utilitaristiska principen skall användas för att generera handlingsregler (tumregler) som om de efterlevs tillsammans leder till maximal nytta = regelutilitarism (rule utilitarianism).

Vad är en etisk teori?

Etiska teorier i praktiken

Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik, eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande.

Vad är etik och moral?

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. God etik är därför förenligt med dålig moral (därav dubbelmoral).

Vad menar Bentham med att människan är hedonistisk?

Han menade att all njutning är god, vilket gör honom till kvantitativ utilitarist, till skillnad från Mill som skilde mellan njutning av olika kvaliteter. Bentham menade att det är omöjligt att bevisa hedonismen, den utgör grunden för alla andra förklaringskedjor.

Vilka likheter finns mellan utilitarismen och kant?

För utilitarismen handlar hela moralen om att maximera de goda konsekvenserna och skapa så mycket tillfredställelse som möjligt i världen, totalt sätt, på något sätt. Och för Kant om att på rätt sätt, mest skapa aktning för sig själv, eftersom det är så man måste göra om man vill vara förnuftig.

Vad är en Avsiktsetiker?

Inom sinnelagsetik bestäms därför en handlings moraliska status utifrån vilken avsikt den handlande har. Det är alltså inte i detta fall konsekvenserna (konsekvensetik) eller regeln (regeletik) som avgör vilken handling man ska välja, det viktiga är istället motivet – vilken avsikt man har med handlingen.

Vad är Konsekvensetik exempel?

Konsekvensetik: Att vara en konsekvensetiker innebär att konsekvenserna av en handling är avgörande för om den är moraliskt rätt eller inte. Ett till exempel är att du för första gången är hemma hos dina svärföräldrar och de ska bjuda dig på mat, dom har lagat en måltid som du absolut inte gillar.

Vad är typiskt för Dygdetiken?

Till karaktärsdygderna (de moraliska dygderna) räknas: mod, besinning (måttfullhet), frikostighet, storslagenhet (högsinthet), stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet, och rättrådighet.

Utilitarianism: Crash Course Philosophy #36

PHILOSOPHY – Ethics: Utilitarianism, Part 1 [HD]

What is Utilitarianism? Utilitarian Ethics? (See link below for more video lectures in Ethics)

Lämna en kommentar