Vad är vårdvetenskap?

Inom vårdvetenskap studeras uppkomst och förutsättningar för såväl sjukdom som hälsa, samt konsekvenserna av sjukdom ur biologiska, psykosociala, samhälleliga, kulturella och ekonomiska perspektiv.

Vad är omvårdnadsvetenskap?

Omvårdnadsvetenskap riktar in sig på att ta fram kunskap om förebyggande åtgärder för att bevara och återskapa hälsa samt om hur vårdaren bäst lindrar lidande och bidrar till en fridfull död. Forskningen fokuserar främst på den enskilde vårdtagarens behov och kontext samt på närstående och själva vårdandet.

Vad är vårdvetenskap inom vården?

Huvudämnet vårdvetenskap

Vårdvetenskap som ett internationellt akademiskt huvudämne handlar om en helhetssyn på hälsa, människan i vården, vårdandet samt den omgivning och värld som påverkar vårdprocesserna. Människokärlek, värdighet och etiska frågeställningar står i centrum av dina studier.

Vad är hälsa vårdvetenskap?

Vårdvetenskap fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död. Inom Vårdvetenskap studeras även effekter av behandling och vård, resurser för vård och omvårdnadsmiljö.

Vad innebär vårdande?

En vårdande relation

I patientperspektivet ingår även ett etiskt krav på den professionella vårdaren vilket innebär att vårdaren är skyldig att ge så god vård som möjligt i varje möte med patienten.

Vad är sjuksköterskans kärnkompetens?

Enligt Leksell och Lepp (2013) och Svensk sjuksköterskeförening (2015) har sjuksköterskan sex kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik.

Vad är Omvårdnadsprocessen exempel?

Omvårdnadsprocessen utgör en modell för att dela in omvårdnaden i olika moment. Processen ska ses som en dynamisk, systematisk problemlösningsmodell i fem steg; bedömning, diagnos, planering, genomförande samt resultat/ utvärdering.

Vad är omvårdnad?

Omvårdnad innebär att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet med hälsan i fokus. Det är ett självständigt kunskapsområde där sjuksköterskan är ansvarig. Arbete med hälsa innebär såväl att förebygga och förbättra hälsa, som att återställa och bevara den.

Vilka former av omvårdnadsforskning bedrivs på KI?

OmvårdnadsforskningKI om kvinnors och barns hälsa handlar bland annat om sexualitet, graviditet, förlossning och tiden efter barnafödandet, men också om nyföddhetsperioden inklusive amning, fertilitetsreglering inklusive abort, samt förebyggande åtgärder relaterat till sexuell ohälsa.

Vad är ett Hälsohinder?

Upplevelsen av ohälsa är precis som upplevelsen av hälsa, både objektiv och subjektiv. Sjukdom är inte samma sak som ohälsa, men det är något som kan kopplas till upplevelsen av ohälsa. Faktorer som bidrar till upplevelsen av ohälsa benämns som hälsohinder.

Vad innebär Konsensusbegreppen?

Omvårdnad anses vila på fyra konsensubegrepp (the meta paradigm of nursing) nämligen människa, hälsa, miljö och samskapande omvårdnad som även innefattar omvårdnadsaktiviteter.

Vad är fysiska hälsa?

Fysisk hälsa – Hur kroppen mår och fungerar. Psykisk hälsa – Hur vi mår känslomässigt, fungerar i vardagen och klarar livets upp- och nedgångar. Social hälsa – Handlar om våra relationer med andra människor. För att må bra behöver vi känna sammanhang, bli bekräftade och tillhöra en gemenskap.

Vad är hälsa som process?

Hälsa som en process är när hälsa ses som något föränderligt med möjlighet att påverka och inte ett statiskt tillstånd. Utvecklingen kan ske i förhållande till andra delar såsom handling och omgivning (Medin & Axelsson, 2000: 69-70).

Vad är vårdande möte?

Ett vårdande möte syftar till att stödja och stärka patientens hälsoprocesser. Syftet är att beskriva innebörder av ett vårdande möte såsom det erfars av personer med psykisk sjukdom och beroendeproblematik.

Vad är ett vårdande förhållningssätt?

Respekt, stöd, och engagemang är exempel på betydelsefulla egenskaper från professionella, sett utifrån patientens perspektiv. I synnerhet då ovanstående kvaliteter hos professionella är avgörande för patienters tillfredsställelse med vården.

Vad innebär de centrala begreppen vårdande och lidande?

Den kännetecknas av hur lidande och sjukdom kan lindras samt hur hälsa kan bevaras med en helhetssyn på människan. Några begrepp som är centrala för vårdvetenskapen är människa, hälsa, välbefinnande, lidande och vårdande.

Föreläsning om sjuksköterskans sex kärnkompetenser

Profession & professionsetik med Anna Forsberg från VFU 2018

Pernilla Garmy, universitetslektor i omvårdnad/vårdvetenskap

Lämna en kommentar