Vad är växthuseffekten?

Vad som menas med växthuseffekten?

Värmen i växthusgasen återstrålas sedan vid en längre våglängd, som absorberas igen och så vidare. Växthusgaserna gör alltså att en stor del av värmestrålningen stannar kvar längre i atmosfären än den annars skulle göra. Fenomenet kallas för växthuseffekten och den är nödvändig för allt liv på jorden.

Hur påverkas vi av växthuseffekten?

Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. En fjärdel av utsläppen orsakas av avskogning, jordbruk och djurhållning.

Vad har störst inverkan på växthuseffekten?

Vattenångan är den allra viktigaste växthusgasen i atmosfären – den står för åtminstone tre fjärdedelar av den naturliga växthuseffekten. Luftens innehåll av vattenånga påverkas inte direkt av människan utan är i stället mest beroende av temperaturen.

Har ozonlagret med växthuseffekten att göra?

Klimatförändringen påverkar ozonet

En direkt koppling finns i och med att temperaturen blir lite lägre på ozonskiktshöjd då växthuseffekten ökar (varmare vid jordytan). Detta ger en minskad nedbrytningshastighet av ozon om de ozonnedbrytande ämnena fortsätter att avta.

Vilka 3 växthusgaser påverkar miljön mest?

Idag påverkas växthuseffekten främst av utsläppen av koldioxid. Den svarar för cirka 70 procent av effekten medan metan svarar för cirka 20 procent. Dikväveoxid och flurerade gaser svarar för cirka 5 procent var.

Vilken är den största miljöboven?

Maten står för 25 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, och nötkött är en av de största bovarna.

Vad händer om det blir för mycket koldioxid i atmosfären?

Allmänt. Trots den låga koncentrationen är koldioxid en av flera viktiga växthusgaser som påverkar jordens medeltemperatur genom växthuseffekten. Utan dessa växthusgaser (framförallt vattenånga och koldioxid) skulle jordens medeltemperatur varit cirka 30 grader lägre.

Hur vi människor påverkar klimatet?

Vi människor påverkar klimatet alltmer när vi förbränner fossila bränslen, hugger ner skogar och föder upp djur. Det innebär enorma utsläpp av växthusgaser, utöver de som finns naturligt i atmosfären, och spär på växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Vad bidrar mest till koldioxidutsläpp?

Elproduktion släpper ut mest koldioxid

Och trots de senaste årens stora framsteg inom vind-, vatten- och solenergi står förbränning av kol och gas fortfarande för den överlägset största delen av den globala elproduktionen.

Vem släpper ut mest koldioxid i världen?

Kina är det land som släpper ut mest koldioxid. Detta beror dels på att produktionen är utsläppsintensiv jämfört med andra länder men också på en stor befolkning. Om Sverige hade haft en lika stor befolkning som Kina hade våra utsläpp motsvarat 17 procent av världens totala utsläpp.

Vilket ämne i bilens avgaser har störst inverkan på växthuseffekten?

Vilket ämne i bilens avgaser har störst inverkan på växthuseffekten? Koldioxidutsläppen är de utsläpp som bidrar mest till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Koldioxid bildas vid all förbränning, exempelvis vid förbränning av fossila bränslen.

Vad menas med växthuseffekten?

Växthuseffekten Och Dess Konsekvenser För Klimatet

Växthuseffekten

Lämna en kommentar