Vad är villkorlig dom?

Vad innebär påföljden villkorlig dom?

Villkorlig dom är en alternativ påföljd. När det gäller villkorlig dom betyder detta att domstolen dömer till villkorlig dom i stället för fängelse. En grundläggande förutsättning för att domstolen ska döma till villkorlig dom är därmed att brottet är så pass allvarligt att straffvärdet motsvarar fängelse.

Vilka får villkorlig dom?

Den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter, kan i vissa fall dömas till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att den tilltalade kommer att begå nya brott. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år, men ingen övervakning.

Hur lång är en villkorlig dom?

En villkorlig dom kan sägas vara en varning till den dömde att inte fortsätta att begå brott. Den dömde får nämligen i stället för fängelse en prövotid på två år utan övervakning. Om den dömde begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga domen upphävas av domstolen.

Vad är skillnaden mellan villkorlig dom och skyddstillsyn?

Vid skyddstillsyn är prövotiden tre år medan den vid villkorlig dom är bara två år. Skyddstillsyn är förenad med övervakning under minst ett år medan villkorlig dom, om den inte förenas med en föreskrift om samhällstjänst, i praktiken inte har något verkställighetsinnehåll.

Vilka är Artbrotten?

Som exempel på artbrott nämns i förarbetena bl. a. grovt rattfylleri, brott mot jakt- och vapenlagstiftningen, olovlig vistelse i riket, oprovocerad miss- handel, våld mot tjänsteman, vissa skattebrott, narkotikabrott, vissa bokföringsbrott, mened, övergrepp i rättssak samt brott mot totalförsvarsplikten.

När utdöms villkorlig dom?

En påföljd i stället för fängelse, som innebär att den som dömts får en prövotid på två år utan övervakning. Om personen begår nya brott under tiden kan prövotiden förlängas eller någon annan påföljd utdömas.

Får man åka utomlands om man har en villkorlig dom?

Ja, det är möjligt att resa med ESTA även om man är med i belastningsregistret. Dock beror godkännandet på typen av brott, hur gammal man var när man begick brottet, och när brottet begicks.

Är förekommande i minst 1 strafföreläggande?

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod.

Vilka brott ger Vilka straff?

Mord ger 10 år till livstids fängelse. Dråp ger 6 till 10 års fängelse. Vållande till annans död ger böter eller upp till 2 år i fängelse. Misshandel (BrB 3:5) är när gärningsmannen ger en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller sätter honom i vanmakt, dvs hjälplöshet.

Hur länge är man kvar i belastningsregistret?

Har du dömts för ett brott där påföljden blivit fängelsestraff, då finns du kvar i belastningsregistret i 10 år efter din frigivelse. Har du dömts för böter tas domen bort 5 år efter domen/beslutet fallit. Det längsta som en dom kan finnas kvar i belastningsregistret är 20 år.

Vilken av icke frihetsberövande påföljder är alltid förenad med övervakning?

Någon motsvarighet till villkorlig dom med samhällstjänst finns inte; samhällstjänst är alltid förenad med övervakning.

Vad är en skyddstillsyn?

Skyddstillsyn är ett straff som äger rum ute i samhället. Straffet innebär en prövotid på tre år och övervakning av frivården under åtminstone det första året. Den som dömts till skyddstillsyn bor hemma och har regelbunden kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare.

Hur får man Kontraktsvård?

För att kontraktsvård ska kunna bli aktuellt krävs att ditt brott är kopplat till något som kräver behandling, till exempel missbruk eller beroende av narkotika. Du måste också samtycka till den behandling som frivården föreslår. Fängelsestraffet du skulle ha dömts till kan inte heller vara längre än två år.

Om påföljderna – Del 3 – Villkorlig dom

Val av påföljd – Del 2 – Villkorlig dom

BÖTER, VILLKORLIGT ELLER FÄNGELSE? AVSNITT 46

Lämna en kommentar