Vad är vittring?

Vad menas med vittring?

Vittring innebär att bergets struktur förändras av fysikaliska, kemiska eller biologiska processer. Erosion är däremot en rent mekanisk process, som innebär att material på olika sätt, till exempel med hjälp av is, vatten eller vind, rycks loss från berggrunden och transporteras bort.

Hur fungerar vittring?

mekanisk eller kemisk sönderdelning av bergarter och mineral genom inverkan av temperatur, vatten, luft och levande organismer. Kemisk vittring sker genom att bergarter och mineral angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejonen (H+) i markvattnet.

Vad orsakar vittring?

vittring av bergarter och mineral genom att dessa angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejoner (H+) i markvattnet. Vittringen gynnas av hög tillgång på lättvittrade material och organiskt material, samt tillgång på vatten och värme.

Hur ser vittring ut?

Den fysikaliska vittringen yttrar sig som sönderdelning till mindre partiklar medan den kemiska vittringen innebär en mer eller mindre fullständig upplösning och att mineralens och bergarternas kemiska sammansättning förändras. Den fysikaliska vittringen sker genom olika former av mekanisk påverkan, t.

Vilka typer av vittring finns det?

Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, lera eller joner. Erosion kan sedan föra bort materialet. Man brukar skilja på alla former av vittring men bara exogena krafter, mekanisk vittring och kemisk vittring.

Vad är nedbrytande krafter?

Motsatsen till uppbyggande krafter kallas nedbrytande krafter, eller ”exogena processer” med fin svenska. Det allra tydligaste tecknen på att nedbrytande krafter påverkar landskapet är när du ser att löst material fallit ner längs bergsidor och bildat högar längst ner, sk. taluskoner.

Hur påverkas människan av vittring?

Människan kan också orsaka kemisk vittring genom utsläpp från industrier och kraftverk. I röken finns det svavel som förenar sig med syre och vatten. Dessa ämnen bildar svavelsyra som fräter sönder kalksten som då förvandlas till gips. Ett varnande exempel är den vackra katedralen i Köln i Tyskland.

Hur fungerar de två typerna av mekanisk vittring?

sönderdelning av bergarter och mineralpartiklar genom hastig uppvärmning och efterföljande nedkylning (temperaturvittring eller solsprängning), volymökning hos vatten vid isbildning i sprickor och liknande (frostsprängning) eller tillväxt av saltkristaller (saltsprängning).

Hur bidrar människan till en ökad kemisk vittring?

Rötterna från växter slingrar sig in i mark och stenar och orsakar sprikor när de växer. Hur bidrar människan till en ökad kemisk vittring? Vårt utsläp av växthusgaser sen 1800-talet(ind-rev) leder till ökade halter av dessa ämnen ibluften som sen reagerar med vatten ex. koldioxid -> surt regn.

Hur skapas vittring?

Vittring och erosion

Med vittring menas den nedbrytning av det fasta berget som sker genom mekanisk och kemisk påverkan. Sprickor i berget vidgas av rötter; vatten i sprickor fryser och utvidgas, vilket leder till frostsprängning; saltutfällning i sprickor i ökenområden kan ha likartad effekt.

Vad betyder sedimentära bergarter?

Sedimentära bergarter bildas genom hop-pressning och cementering av lösa sediment. Materialet i sedimenten utgörs huvudsakligen av mineralkorn och fragment från äldre bergarter som vittrat och eroderats.

Hur har metamorfa bergarter bildas?

Metamorfa bergarter bildas genom omvandling av sedimentära eller magmatiska bergarter, ofta vid höga temperaturer och tryck nere i jordskorpan. Vid metamorfosen kristalliserar mineralen om, och nya mineral kan bildas.

Vad är en Rotsprängning och hur sker det?

den mekaniska sönderdelning av berg, block och sten som växtrötter åstadkommer. Rötterna växer ned i sprickor och allteftersom de tillväxer i tjocklek vidgas sprickorna.

På vilka sätt påverkar människor berggrunden?

Byggande och geoteknik

Mycket av det moderna samhället bygger på storskaligt byggande, av vägar och järnvägar, tunnlar och broar, och av olika huskonstruktioner. Även här behövs geologiskt och geotekniskt kunnande för att grunden skall bli stabil så att ras kan undvikas.

Vart förekommer vittring?

Kemisk vittring förekommer framför allt runt ekvatorn där det är ett fuktigt och varmare klimat. Det innebär helt enkelt att berg byts ner genom kemiska processer, t. ex. kan kalksten brytas ner genom att reagera med vatten och koldioxid i luften.

Vittring och erosion

Jordens yttre krafter vittring och erosion

O1 – M4 – Vittring och erosion

Lämna en kommentar