Vad är wwf?

Vad innebär WWF?

Världsnaturfonden WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet. WWF står för World Wide Fund for Nature.

Är WWF en pålitlig källa?

WWF skriver även att dem är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation vilket innebär att faktan inte borde innehålla några åsikter utan enbart fakta.

Vilka står bakom WWF?

Miljöfrågorna började ta plats på världsagendan på riktigt under 60-talet, och 1961 bildades World Wildlife Fund (WWF) i Schweiz. Tio år senare startades det svenska kontoret Världsnaturfonden WWF.

Vad är WWF mål?

WWF har länge drivit att den globala uppvärmningen måste begränsas till 1,5 grader för att undvika de allra allvarligaste klimatförändringarna. För att nå detta mål behöver vi halvera de globala utsläppen av koldioxid till 2030 och nå nettonollutsläpp senast 2050.

Hur mycket tjänar WWF?

Generalsekreterarens ersättning

Generalsekreterarens lön uppgår till 94 000 kronor per månad (avser 2021 års löneläge). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Ingen övertid utgår.

Hur hjälper WWF?

Under 2020 avsatte WWF totalt 463 miljoner kronor till våra ändamål. Av dessa gick 402 miljoner kronor till de tre globala målen; att stoppa artutrotningen, stoppa förlusten av livsmiljöer och halvera fotavtrycket från konsumtion, produktion och utsläpp av växthusgaser, samt till kunskapsspridning och påverkansarbete.

Är WWF en myndighet?

WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. Med fler än fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med verksamhet i över 100 länder.

Hur refererar man till WWF?

Världsnaturfonden WWF / Gundel Wetter. 2003. – 1. uppl.
  1. Denton, Peter (författare)
  2. [World Wide Fund for Nature Svenska]
  3. Världsnaturfonden WWF / Peter Denton ; svensk text och bearbetning: Susan Juhlin.
  4. 1999. – 1. …
  5. Bok.

Vad gör WWF för att skydda regnskogen?

WWF arbetar med att rädda regnskogen genom att bland annat arbeta med lokalbefolkningar och myndigheter för att stoppa illegal avverkning, skydda stora skogsområden, och uppmuntra företag att producera och använda trä- och skogsprodukter från hållbara skogsbrukare som följer standarder från FSC.

Har WWF som symbol?

Pandan som art finns beskriven i vetenskapen först år 1869 och när WWF grundades 1961 ansågs den fortfarande vara ett mycket gåtfullt djur. Den första pandan hade då precis anlänt till London Zoo. Det var då en av grundarna, Peter Scott, gjorde sin berömda skiss till organisationens symbol.

Vad händer om vi överstiger 2 grader?

Biodiversiteten kommer att påverkas starkt – antalet arter kommer att minska. Bland annat kommer 99 procent av korallreven att dö vid 2 grader. Arterna kring Arktis kommer att få svårt att överleva. Havsnivåerna kommer att stiger med upp till 55 cm på grund av smältande glaciärer och snötecken, men även ökad nederbörd.

Vad är klimatmålen?

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Vilka länder jobbar WWF i?

Vårt ARBETE

WWF finns i över 100 länder, har fler än sex miljoner supportar och driver tusentals projekt inom allt från naturvård till klimatsmarta energilösningar. I det här viktiga arbetet behöver vi ditt stöd.

Biologisk mångfald – Vad är det och varför är det viktigt? | WWF TV

Palmolja – vad är problemet (Margareta Renström WWF)

WWF Tillsammans ställer vi om – Klimatet

Lämna en kommentar