Vad betyder ama?

AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är en referensserie avsedd att tjäna som grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. Serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk.

Hur använder man AMA?

Vad är AMA? AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten i byggsverige.

När använder man AMA AF?

AMA AF är för dig som ska upprätta administrativa föreskrifter eller tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF. Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF, som är gemensam för alla tekniska fackområden.

Vilken Hus AMA gäller?

BSAB-systemet klassificerar de begrepp som används i byggsektorn. I AMA tillämpas struktur för byggdelar och installationssystem respektive produktionsresultat. Byggdelar är delar som har en huvudfunktion i byggnadsverket såsom grund, bärverk, klimatskärm, installationssystem.

Vilket klassifikationssystem bygger AMA på?

AMA Funktion är en beskrivningsteknik för att göra beskrivningar som baseras på klassifikationssystemet CoClass. IT-verktyget fungerar som en kravdatabas där användaren får tillgång till kravmallar och baserat på dem så upprättas funktionsbeskrivningen.

Varför används AMA?

AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna hänvisar till i AMA. AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.

Vad menas med Pyramidregeln?

Pyramidregeln innebär att alla texter under en kod och rubrik gäller tillsammans med alla överordnade koder, oavsett om de är medtagna i beskrivningen eller inte.

När kommer AMA AF 21?

MER Hus 21 beräknas i lager under augusti 2021. Förändringar som sker mellan AMA Hus 21 och nästa utgåva redovisas i publikationen AMA-nytt Hus.

När börjar AMA 21 gälla?

Vid årsskiftet 2021/2022 utgavs därför AMA AF 21 med tillhörande RA. AMA AF 21 baseras på AB 04 och ABT 06. Enligt Svensk Byggtjänst innehåller nya AMA AF mer än 300 ändringar och kompletteringar i koder, rubriker och innehåll. Ändringar har skett i samtliga kapitel.

Är det krav på att det alltid skall användas av den senaste AMA versionen när man skal upprätta en teknisk beskrivning?

Företrädesregeln och AMA-nytt

Om den finns egna tekniska beskrivningar för ett projekt, som avviker från innehållet i AMA, så gäller alltid den egna beskrivningen. Oavsett vilka koder ur AMA som i finns med i beskrivningen.

Vilken AMA gäller?

AMA VVS & Kyla är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten. Med onlinetjänsten har du alltid tillgång alla versioner. AMA EL är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten.

Är AMA bindande?

AMA ges ut av Svensk Byggtjänst och tas fram genom ett omfattande samarbete tillsammans med engagerade branschaktörer. Det följs av ett remissförfarande där branschen inkommer med synpunkter. Resultatet blir ett verk med frivilliga bestämmelser och som görs juridiskt bindande genom att åberopas i entreprenadavtal.

Vad innehåller AMA Hus?

AMA är ett referensverk som används för att upprätta tekniska beskrivningar och allmänna föreskrifter till bygg- och anläggningsprojekt. Med AMA säkerställer beställare och entreprenörer att samtliga aktörer i varje fas i en byggprocess har tillgång till korrekt information och att alla inblandade talar samma språk.

Vad är mer Bygg?

Den riktar sig i första hand till projektör som upprättar mängd- förteckning och beskrivning i ett förfrågningsun- derlag, men naturligtvis även till anbudsgivare och entreprenör. Under arbetet med MER Anläggning 07 har formuleringen och tolkningen av tillämpningsreglerna diskuterats ingående.

Vad är AMA 12?

AMA AF 12. AMA AF omfattar texter för Administrativa Föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Det finns olika avsnitt med. 10 Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AF AMA.

Vad är Bsab system?

BSAB-systemet är en gemensam struktur för information i byggsektorn. Systemet består av koder bestående av en serie bokstäver och siffror med tillhörande rubrik som betecknar olika typer av byggdelar eller produktionsresultat.

AMA i praktiken

AMA-Intro – onlinekurs

10 steg för att snabbt komma igång med AMA beskrivningsverktyg

Lämna en kommentar