Vad betyder asyl?

Asyl betyder fristad. När en person ansöker om asyl söker han eller hon skydd i ett annat land än i sitt hemland. Asylprocess är de olika stegen som en asylsökande går igenom – från ansökan till beslut.

Vad menas med asylrätten?

Alla som flyr undan förföljelser eller riskerar att skadas allvarligt i sina hemländer har rätt att begära internationellt skydd. Asyl är en grundläggande rättighet och beviljas till personer som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning.

Hur går asylprocessen till?

Migrationsverket beslutar om du får uppehållstillstånd

Om den avslås betyder det att du fått ett nej och du har inte rätt att bo i Sverige. Om du får ett ja på din asylansökan kommer Migrationsverket att boka ett möte med dig där du får information om vad som händer efter att du fått ditt uppehållstillstånd.

Vad innebär skyddsstatus?

Enligt flyktingkonventionen har flyktingar rätt att få en rättslig förklaring för att kunna styrka sin status. Den svenska utlänningslagen är också anpassad till EU:s skyddsgrundsdirektiv som ger alla som får uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov rätt att också få en statusförklaring.

Vem har rätt till asyl?

Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler är en person flykting om den tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

På vilka grunder tar Sverige emot flyktingar?

Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler är en person flykting om den tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Vad krävs för att ta emot flyktingar?

Det ska finnas plats för alla du tar emot. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring även omfattar flyktingar. Se till att flyktingarna får bra sociala kontakter, relationer och skolgång. Om du tar du emot ett minderårigt barn utan vårdnadshavare – kontakta Migrationsverket direkt!

Hur går det till när en flykting kommer till Sverige?

Flyktingar som kommer till Sverige söker asyl (skydd) hos Migrationsverket. Där utreds varje ansökan individuellt, och under tiden ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person fått uppehållstillstånd är det dags att vända sig till Arbetsförmedlingen.

Hur många länder Totalt har ratificerat flyktingkonventionen?

Danmark blev det första landet att ratificera konventionen den 4 december 1952. Sedan dess har totalt 145 länder anslutit sig till det ena eller båda FN-instrumenten.

Kan man söka asyl i flera länder?

Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen) Reglerna i Dublinförordningen avgör vilket EU-land som ska pröva en asylansökan. När du ansöker om asyl i Sverige börjar Migrationsverket med att undersöka om det är Sverige eller något annat EU-land som ska ansvara för din asylansökan.

Vad betyder subsidiärt skydd?

Olika typer av skyddsbehövande

Alternativt skyddsbehövande (även subsidiärt skyddsbehövande), personer som i sitt hemland hotas av våld och konflikter, tortyr eller döden, men som inte är förföljda. Dessa räknas inte som flyktingar enligt flyktingkonventionen.

Vad betyder skyddsbehov?

Om personen i Sverige bedömts som alternativt skyddsbehövande på grund av ett pågående krig i hemlandet, så kan familjemedlemmarna förutsättas ha ett liknande behov av skydd. I sådana situationer blir möjligheten till familjeåterförening en laglig och trygg väg in i landet för personer med skyddsbehov.

Vad är ett resedokument?

Resa med resedokument

Resedokumentet uppfyller EU:s krav på pass och går att resa med i alla länder. Men om du är flykting enligt 1951 års Genèvekonvention kommer det att stå i ditt pass att du inte får resa till ditt hemland eller det land som du har flytt från.

På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd?

Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse. Att få uppehållstillstånd i Sverige betyder att man har rätt att leva och bo här.

Får man permanent uppehållstillstånd om man beviljas asyl?

Du som har fått status som flykting får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre år. Efter tre år kan du förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. Ett förlängt uppehållstillstånd gäller i två år. Efter tre år har du också möjlighet att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd.

Vad är flyktingstatus?

Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person ”som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd …

Vad betyder asyl? | Lilla Aktuellt

Hajbo Nytt: Vad betyder asyl?

Att tänka på när du söker asyl

Lämna en kommentar