Vad betyder begreppet likvärdighet?

Man kan tycka att detta är ett överdrivet problematiserande; Skolverket har slagit fast att likvärdighet åtminstone betyder att elever ska ha lika tillgång till utbildning, att den ska vara av lika hög kvalitet och att den ska vara kompenserande.

Vad betyder begreppet likvärdighet specialpedagogik?

För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Den som är i behov av acceleration ska få det, liksom den som är i behov av extra stöd i läsning, och så vidare.

Varför likvärdighet?

Likvärdighet innebär inte likformighet eller att alla elever ska få lika mycket resurser. Resurser till utbildning inom skolväsendet ska i stället fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap. 8 b § skollagen).

Vad är likvärdighet och jämställdhet?

Skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet

Medan jämställdhet handlar specifikt om kön handlar jämlikhet om att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt.

Vad är likvärdighet i skolan?

En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i.

Vad är en likvärdig undervisning?

Vad betyder likvärdighet? En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna (Skolinspektionen, 2010b).

Hur kan likvärdighet skapas med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel?

Läromedlen i specialpedagogik behandlar kunskaper inom det specialpedagogiska området, där människors olika villkor för lärande och utveckling inom funktionshinderområdet är utgångspunkten. Tyngdpunkten i innehållet är på framtida personals möjligheter att skapa delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet.

Vad är det kompensatoriska uppdraget?

I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta brukar kallas skolans kompensatoriska uppdrag.

Varför styrdokument?

Ett styrdokument anger ramar för vad som är beslutat i en organisation vad beträffar en bestämd verksamhet och det ska ha en tydlig avsändare och en tydlig adressat. Alla sorters styrdokument är per definition bindande för adressaten, vilket innebär att beslutsfattaren måste vara överordnad adressaten.

Vad är en likvärdig bedömning?

För att elever ska bli bedömda likvärdigt krävs att alla får lika möjligheter till lärande utifrån vad den enskilda individen har för behov och förutsättning- ar. Det i sin tur kräver hög kompetens hos läraren som måste skapa en undervisning som ständigt anpassas till alla elevers behov och förutsättningar.

Hur får vi en jämlik skola med jämlik bedömning och betygsättning?

Förslagen i korthet
  1. Lärfritids. Bättre och vassare fritids som når fler hjälper till att höja skolresultaten.
  2. Ett nytt resursfördelningssystem. …
  3. Skolval för lika möjligheter. …
  4. Långsiktiga planeringsförutsättningar. …
  5. Tidiga insatser. …
  6. Ökad studiero. …
  7. Ge fler plats på populära skolor.
25 jan. 2018

Hur jämställdhets och Jämlikhetsperspektiv kan integreras i pedagogisk verksamhet?

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och för väntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.

Vad är det för skillnad på jämställdhet och jämlikhet?

Jämlikhet handlar om alla människors lika värde. Jämlikhet är när alla har samma möjlighet att påverka sina egna liv och samhället, oavsett hudfärg, religion, funktionsnedsättning, kön eller något annat. Jämlikhet handlar alltså om många olika grupper, medan jämställdhet handlar om just killar och tjejer.

Vilka åtgärder har och kan vidtas i syfte att stärka likvärdigheten och rättssäkerheten?

En stor del av Skolverkets skolutvecklingsinsatser, statsbidrag och övriga insatser kan bidra till att öka likvärdigheten.

Identifiera behov och orsaker
  • lika tillgång till utbildning.
  • lika kvalitet i utbildningen.
  • skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar.

Vad händer med likvärdigheten i svensk skola?

I ett interna- tionellt perspektiv uppvisar det svenska grundskolesystemet även en hög grad av likvärdighet. Framförallt är spridningen mellan skolor mycket låg i Sverige. Men även likvärdigheten i den svenska grundskolan kan ha försämrats de se- naste åren.

Vad innebär det när man talar om tillgänglighet inom specialpedagogik?

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.

Per Skoglund Om likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet

Vet du vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är?

Vad är delaktighet?

Lämna en kommentar