Vad betyder demens?

Ordet demens härstammar från latinets demens och bety- der ”utan själ”. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador (Svenskt demenscentrum). Typiska tecken på demens– sjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos den drabbade gradvis och stadigvarande försämras.

Vad betyder demens på latin?

Demenssjukdomar leder till att minnet, tankeförmågan och andra så kalla- de kognitiva förmågor blir mycket sämre än förut. Ordet demens härstam- mar från latinets ”de mens” vilket betyder ”utan förstånd”. Kunskapen om demens var länge mycket bristfällig. Demens betraktades närmast som en oundviklig följd av ålderdomen.

Vad är det för skillnad på senil och dement?

I Sverige är ordet demens belagt första gången 1931. 1977 kom ordet senildement och presenil demens in i svenska språket där ordet senil kommer av latin senilis av senex (”gammal”) och syftar på ålderdomlig, ålderdomssvaghet.

Vad är Alkoholdement?

Sjukdomen utmärks av svåra störningar i minnesfunktionerna. Typiska tecken är allt svårare rubbningar i inpräglingsförmågan med närmast fullständigt bortfall av närminnet och att personen inte har någon insikt om sin minnesnedsättning. Även epileptiska kramper och sömnstörningar kan uppträda.

Vad kan orsaka demens?

Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt.

Varför blir dementa aggressiva?

Att aggressivt beteende ofta uppträder tidigare vid frontotemporal demens kan bero på att sjukdomen börjar i hjärnans främre delar som styr empati, impulskontroll, personlighet och omdöme. Studien visade att våldet var grövre hos personer med frontotemporal demens och att det oftare riktades mot helt okända människor.

Vilken är den vanligaste demenssjukdomen?

Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, därefter kommer vaskulär demens (blodkärlsdemens). Det finns flera andra demenssjukdomar, som till exempel Lewykroppsdemens och frontallobsdemens.

Vad är första tecknet på demens?

Begynnande demens

Vanligt är att minnet börjar svikta; den drabbade glömmer allt oftare var han lägger ifrån sig saker och vad han gjort under dagen. Det kan bli svårt att planera och organisera sin vardag. Stresståligheten blir mindre när även tankeförmågan försämras. Även depressionstillstånd är vanligt i början.

Vad innebär det att vara senil?

Senil används inom medicin för angivande av åldersrelaterade försämringar av (kropps)funktioner, speciellt kopplade till hjärnfunktioner. Inom vardagsspråk har senil kommit att alltmer vara liktydigt med dement. Åldersdemens har även kallats senil demens eller probskall. Ordet kommer av latinets senex (gammal, åldrad).

Kan demens förväxlas med andra sjukdomar?

Kan demens förväxlas med andra sjukdomar? Depression, förvirring och en del andra tillstånd kan ge demensliknande symptom. För många av dem finns botande behandling. Därför är det viktigt att snarast söka läkare när man inte fungerar som tidigare.

Kan män bli dement av droger?

Säkra uppgifter saknas på hur vanligt det är att svår demens orsakas av alkoholism. Man anser att alkoholmissbruk är en viktig bidragande faktor i omkring tio procent av de svåra fallen av demens. De flesta alkoholister med svår demens blir aldrig undersökta efter sin död.

Vilka hjärnsjukdomar kan män få av alkohol?

Forskning visar att en mycket hög och långvarig konsumtion gör att hjärnan (hippocampus och vit substans) krymper och du kan drabbas av epileptiska anfall, demens eller andra hjärnsjukdomar.

Hur många olika demenssjukdomar finns det?

Det finns cirka 100 olika diagnoser och många har flera diagnoser samtidigt, till exempel alzheimer och vaskulär demens. Lewy Body-demens och frontallobsdemens är exempel på andra demenssjukdomar.

Kan man få demens av stress?

Risken för att utveckla demens var ungefär 65 procent högre hos de kvinnor som rapporterat upprepade perioder av stress i medelåldern i jämförelse med de som inte rapporterat stress. För de kvinnor som rapporterat stress vid samtliga tre undersökningar var risken mer än fördubblad.

Vilka sjukdomar ökar risken för demens?

Studier visar att riskfaktorerna för hjärtsjukdom och stroke, som fetma, högt blodtryck och diabetes, även påverkar din kognitiva hälsa negativt. Så ta hand om ditt hjärta, och din hjärna kommer att tacka dig. Akta huvudet! Att slå i huvudet ordentligt ökar risken för kognitiva besvär och demens.

Vilka riskfaktorer finns för att drabbas av demenssjukdom?

Riskfaktorer
  • Kön. Fler kvinnor än män drabbas av demens, något som inte bara kan förklaras med att kvinnor generellt sett lever längre (medellivslängden är ca 84 år för kvinnor och 81 år för män). …
  • Ärftlighet. Alzheimer i släkten. …
  • Utbildning. …
  • Andra sjukdomar. …
  • Ålder.

Demenssjukdomar – Vad är demens?

Frontallobsdemens – Vad är det?

Vaskulär demens – Vad är det?

Lämna en kommentar