Vad betyder derivat?

Derivat är ett samlingsnamn på en viss typ av värdepapper – de vanligaste är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Derivat är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller en viss tidsperiod i framtiden.

Vilka instrument klassas som derivat?

Derivatinstrument är ett samlingsnamn på en form av värdepapper vars värde är kopplat till värdet på en underliggande tillgång, exempelvis aktier, aktieindex, valutor, räntor eller råvaror. De vanligaste derivaten är optioner, terminer, warranter och swappar.

Är fonder derivat?

Fonden kan investera i derivatinstrument. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltning och därigenom öka avkastningen och skapa hävstång. Fonden får investera i OTC-derivat. Fonden kan använda sig av valutaderivat för att helt eller delvis valutasäkra sina innehav.

Vad är derivat Avanza?

Ett derivat är ett instrument vars värde härleds från värdet av en annan tillgång. Detta kan till exempel vara en aktie, en råvara eller en valuta. En terminsaffär är ett avtal mellan två parter om ett framtida köp eller en försäljning av en tillgång, exempelvis aktier, till ett på förhand bestämt pris.

Är fonder finansiella instrument?

En fond är en ”portfölj” av olika slags finansiella instrument, t. ex. aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av alla som sparar i fonden, andelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag.

Vad är ett finansiellt instrument?

Med finansiella intstument avses alla typer av värdepapper som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden.

Vad är ett derivatinstrument?

Derivatinstrument kan handlas antingen direkt mellan en köpare och en säljare eller på en börs. När du investerar i derivat så får du ingen tillgång utan du ingår ett avtal om att köpa/sälja något i framtiden, du handlar med risken för att något inträffar, till exempel en börsnedgång.

Vad är utmärkande för en hedgefond?

Hedgefonder kallas så för att de har som syfte att skydda din portfölj, och minska risken att du förlorar pengar när det svänger mycket på börsen. En hedgefonds målsättning är alltså att du ska få positiv avkastning på hela din portfölj, oavsett om marknaden går upp eller ner.

Vad är en Warrant?

Warranter är samma sak som börsnoterade optioner med lång löptid. En option är en rättighet att köpa eller sälja en viss vara på ett förutbestämt datum till ett förutbestämt pris. Varan brukar kallas den underliggande varan (ett index, en aktie, valuta eller råvara).

Hur fungerar säljoptioner?

En köpare av en köpoption har rätten att köpa en aktie till ett visst pris. En köpare av en säljoption däremot har rättigheten att sälja en aktie till ett visst pris vid en viss tidpunkt. Således kan optioner också användas till att spekulera i aktiers nedgång.

Vad betyder köpoptioner?

En köpoption är ett kontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa en tillgång till ett visst pris före ett visst förfallodatum. Värdet på en köpoption stiger om marknadspriset på den underliggande tillgången stiger.

Vad menas med lösenpris?

Lösenpris = Det pris som köparen av optionen har rätt att handla på slutdagen. Slutdag = Sista dagen på optionskontraktet. Efter slutdagen upphör kontraktet att gälla. Premie = Den ersättning som köparen betalar för att få rättigheten.

Vad innebär derivat?

Derivata – Vad är det?

Begreppet derivata

Lämna en kommentar