Vad betyder diskriminering?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar.

Vilka är de sju grunderna för diskriminering?

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Är det ett brott att diskriminera?

De grundläggande rättigheterna som tryggas i lagen berör alla människor i Finland och diskriminering kan vara en straffbar gärning enligt strafflagen. Det är diskriminering om en person behandlas sämre än andra i vissa situationer på grund av en eller flera personliga egenskaper.

Vad är diskriminering i skolan?

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Alla skolor ska arbeta för att ingen elev ska bli diskriminerad.

Vilka olika typer av diskriminering finns?

Diskrimineringslagen definierar sex former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Vad är diskriminering i arbetslivet?

När räknas det som diskriminering? På jobbet kan du bli diskriminerad av en chef eller en kollega och diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är alla former av diskriminering.

Vad är det för skillnad på direkt och indirekt diskriminering?

Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet.

Är diskriminering ett brott i Sverige?

Beskrivning av hatbrott

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av något av följande: ras. hudfärg.

När får man diskriminera?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar.

Var man kan hitta information om diskrimineringslagen?

Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling 2008:2008:567 t.o.m. SFS 2017:1128 – Riksdagen.

Vad är en kränkning i skolan?

Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier.

Kan man Orosanmäla en skola?

Vart du vänder dig om du känner oro för ett barn

Kontaktuppgifter till respektive skola och rektor hittar du på Vklass samt på våra skolors webbsidor. Om du inte är vårdnadshavare men ändå känner oro för någon av våra elever, kontakta berörd skola. Du kan själv göra en orosanmälan direkt till socialtjänsten.

Varför sker diskriminering?

Varför sker diskriminering? Diskriminering sker nästan alltid på grund av okunskap, fördomar och bristande uppmärksamhet. Det finns också en strukturell diskriminering (diskriminering av en viss grupp) som innebär att diskriminering är inbyggd i samhällets sätt att fungera.

Är språk en diskrimineringsgrund?

Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap.

Vad innebär indirekt diskriminering?

Indirekt diskriminering:

En regel eller rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer utifrån en specifik diskrimineringsgrund. Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper.

Vad är lagen om bristande tillgänglighet?

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Det här är diskriminering

Diskriminering – Vad är det?

Diskriminering

Lämna en kommentar