Vad betyder dispositiv?

En lag som kan avtalas bort eller åsidosättas och inte behöver följas. En lag (eller en enskild bestämmelse i en lag) kan vara dispositiv. Detta är framförallt vanligt inom avtalsrätt i förhållanden mellan jämbördiga parter (mellan två fysiska personer eller mellan två juridiska personer).

Vad är skillnad på tvingande och dispositiv lag?

Om ett villkor i avtalet är sämre än det som står i lagen och lagen är tvingande, gäller inte avtalsvillkoret ifråga. Det går att avtala om andra villkor än det som står i en dispositiv lag. Exempelvis är köplagen dispositiv och gäller vid köp av varor mellan näringsidkare eller mellan privatpersoner.

Vilka paragrafer är dispositiva i LAS?

LAS är till vissa delar dispositiv vilket innebär att under vissa förutsättningar förfogar arbetsmarknadens parter över vissa paragrafer. Den paragraf som reglerar provanställning, 6 §, är just en sådan dispositiv lagregel.

Är avtalslagen dispositiv?

Avtalslagen är dispositiv om inget annat framgår av någon bestämmelse i avtalslagen, någon annan lag eller handelsbruk. Exempelvis finns som utgångspunkt inget formkrav för avtal, men det finns formkrav vid köp av fast egendom.

Vad menas med en tvingande lag?

En tvingande lagregel är en regel som är svår att avtala bort. Den är till för att skydda arrendatorn. Du som är arrendator är inte bunden till den del i avtalet som strider mot en tvingande lagregel. Du som är jordägare är bunden till avtalet även om det inte är ofördelaktiga i jämförelse med lagregeln.

Kan en tvingande lag avtalas bort?

Motsatsen är tvingande lag, lagstiftning som inte kan avtalas bort.

Var framgår att Köpl är dispositiv till sin karaktär?

Kommentar. Anger att det är en dispositiv lag, vilket ger parterna rätt att avtala andra villkor som de önskar för att ingå avtalet. Om avtalet skulle innehålla regler som man kan anse vara oskäliga kan de möjligtvis jämkas eller åsidosättas med hjälp av AvtL 36 §.

Vilka undantas från LAS?

Anställda i företagsledande ställning eller som tillhör arbetsgivarens familj är exempel på arbetstagare som inte omfattas av LAS. De ingår därför inte i turordningen. En fackligt förtroendevald kan också undantas från turordningslistan om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten att personen stannar.

Vad gäller vid uppsägning under provanställning?

En provanställning är en visstidsanställning som enligt lag inte får överskrida sex månader. Syftet med en provanställning är att en arbetsgivare ska ha en möjlighet att pröva en person i en viss befattning innan samma person övergår till en fast anställning.

Är arbetstidslagen dispositiv?

Direktivet har införlivats i svensk rätt genom arbetstidslagen (ATL). ATL är dispositiv, vilket innebär att avvikelser kan göras genom kollektivavtal, till exempel huvudöverenskommelse (HÖK) och allmänna bestämmelser (AB). Arbetstidsfrågor regleras också i arbetsmiljölagen.

Vilken del av avtalslagen är inte dispositiv?

Bestämmelserna är dock dispositiva. Har parterna bestämt något annat sätt att sluta sina avtal på gäller alltså det. Undantaget är avtal där det finns tvingande lagstiftning som kräver en annan form för avtalsslutande, exempelvis vid fastighetsköp.

Vad menas med Tillitsprincipen?

AvtL bygger på tillitsgrundsatsen som innebär att man är bunden vid sina misstag om mottagaren är i god tro, dvs inte bort inse misstaget. Tillitsgrundsatsen aktualiseras när någon som ingår avtal gör ett förklaringsmisstag dvs råkar göra fel när han avger anbudet eller accepten.

Är avtalslagen tvingande eller dispositiv Quizlet?

Är avtalslagen tvingande eller dispositiv? Kap 1 som rör slutande av avtal är dispositiv till sin karaktär. Kap 2 som rör fullmakter och 3 som behandlar rättshandlingars ogiltighet är tvingade.

Varför finns tvingande lagar?

Tvingande lagstiftning förekommer ofta i lagar som reglerar relationen mellan konsumenter och näringsidkare samt arbetsgivare och arbetstagare. De tvingande bestämmelserna syftar i dessa avseenden att motverka ett annars ojämlikt förhållande och att således skydda den svagare parten.

Är köplagen tvingande?

Eftersom köplagen inte är tvingande kan en säljare friskriva sig från eventuella fel på varan. Det är vanligt om det är en begagnad vara. En vara kan vara felaktig även om det finns en friskrivning i ett avtal mellan köpare och säljare.

Är konsumenttjänstlagen tvingande?

Konsumenttjänstlagen gäller när företag utför tjänster åt en konsument. Lagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

Vad är retorik? – Vad betyder ethos, logos och pathos?

Särskild medling i dispositiva tvistemål – domare

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Lämna en kommentar