Vad betyder domstol?

Domstol är en speciell myndighet som som självständigt utövar dömande och rättsvårdande verksamhet. Den självständiga ställningen innebär att varken regeringen, riksdagen, någon myndighet eller annan får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet.

Vad menas med tingsrätten?

Tingsrätterna är den första instansen inom det allmänna domstolsväsendet. En tingsrätt prövar brottmål och tvistemål. Tingsrättens geografiska område kallas domsaga. Chefen för en tingsrätt kallas lagman.

Vad är skillnaden mellan domstol och tingsrätt?

De allmänna domstolarna

Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Tingsrätten är första instans. Det finns 48 tingsrätter av varierande storlek (våren 2010). Högsta domstolen är högsta instans.

Vad är Rättstrygghet?

Rättstrygghet handlar om att samhället tar ansvar för att skydda människor från att bli utsatta för brott. Om någons liv, hälsa, frihet, integritet eller egendom ändå angrips ska samhället genomföra rimliga åtgärder för att brottet ska klaras upp och skyldiga dömas.

Vad är skillnaden mellan de olika domstolarna?

De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl. a. tvister mellan enskilda personer och myndigheter, t.

Är tingsrätten en domstol?

Tingsrätt är en domstol med första instans och allmän underrätt i både Sverige från 1971 och i Finland från 1 december 1993.

Vilka arbetar i en tingsrätt?

Möt våra medarbetare
  • Föredragande jurist.
  • Domstolshandläggare.
  • Domare.
  • Ordningsvakt.
  • Chefsadministratör.
  • Beredningsjurist.
  • Tekniskt råd.

Vad gör en domstol?

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen har bevisat att den åtalade har begått det brott som påståtts. Rättens ledamöter är bundna av åklagarens gärningsbeskrivning. De får bara döma för brott som ryms inom den.

Vad menas med att domstolen är opartisk?

Varje svensk medborgare har rätt att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol. Rätten gäller även den som är anklagad för ett brott. Så länge man inte är dömd ska man betraktas som oskyldig. I den svenska grundlagen står det att domstolarna har en självständig ställning.

Hur fungerar en domstol?

Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. En viktig princip är att domstolarna är självständiga och oberoende. Det regleras i Sveriges grundlag. Varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

Vad är ett prejudikat?

Ett avgörande från Högsta domstolen i en viss rättsfråga. Domstolar är inte enligt lag bundna att följa prejudikaten, men i praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor.

Är svenska domstolar oberoende?

Ett oberoende domstolsväsende är centralt för varje demokratisk rättsstat. Kravet på oberoende och opartiska domstolar är till för medborgarna, som enskild ska man kunna lita på att få sin sak prövad enligt gällande lagstiftning och utan att ovidkommande hänsyn tas.

Vad betyder formell demokrati och materiell demokrati?

Den materiella rättssäkerheten kan förenklat sägas innebära att reglerna ska garantera materiell rättvisa ur ett i någon mening etiskt perspektiv. Den formella rättssäkerheten har att göra med för- farandet. Detta ska garantera förutsägbarhet och möjligheter att kon- struktivt ta till vara sina intressen.

Vilken är Instansordningen för de allmänna domstolarna?

Vad angår de allmänna domstolarna, fanns i Sverige fram till 1849 fyra instanser, nämligen första instans: häradsrätt på landet och kämnärsrätt i stad; andra instans: lagmansrätt på landet och rådstuvurätt (stavades rådstufvurätt) i stad; tredje instans: hovrätt; och fjärde instans: Högsta domstolen.

Hur ser Sveriges straffsystem ut?

Omvandling till tidsbestämt straff

Efter att ha avtjänat minst tio år av straffet kan den dömde ansöka om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Om tingsrätten går med på ansökan, får det tidsbestämda straffet inte vara kortare än 18 år, som är det längsta tidsbegränsade straff som kan dömas ut i Sverige.

På vilket sätt hänger tingsrätten hovrätten och Högsta domstolen ihop Vilka är skillnaderna mellan dem?

Hovrätten prövar brottmål som har överklagats från tingsrätten. En tingsrättsdom kan överklagas av den som har dömts för brott, av åklagaren eller av brottsoffret (målsäganden). I vissa mindre allvarliga brottmål krävs det prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.

Misshandel på krogen? Ett mål i tingsrätten.

Lilla Aktuellt hängde med på en rättegång

Åklagare i domstol

Lämna en kommentar