Vad betyder eg?

e.g. [förkortning] till exempel {prep.}

Vad står EG för Europa?

Det europeiska samarbetet utvecklas under 1960-talet. Nya regler för samarbetet, det så kallade Fusionsfördraget, signeras av medlemsländerna. När reglerna börjar gälla 1967 får samarbetet namnet Europeiska gemenskaperna (EG).

Vilket land är eg?

e.g. – en förkortning av latinets exempli gratia. . eg – nationell toppdomän för Egypten.

Vad står EG för bokföring?

EG är en förkortning för Europeiska gemenskaperna.

Vad betyder den engelska förkortningen IE?

i.e.” på svenska

dvs. d.v.s.

När blev EG EU?

I februari 1992 kunde det nya Maastrichtfördraget undertecknas, vilket omvandlade Ekonomiska europeiska gemenskapen till en politisk union, Europeiska unionen (EU). I Maastrichtfördraget ingick ett utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete, polissamarbete samt planer för en gemensam valuta.

Vad är det för skillnad på EG och EU?

Deras verkställande organ sammanslogs 1967 och man började kalla dem EG. Europeiska unionens strukturer skapades genom Maastrichtfördraget, som trädde i kraft 1993. GENOM LISSABONFÖRDRAGET upphörde indelningen i Europeiska gemenskapen och Europeiska unionen och unionen blev en enhetlig juridisk person.

Vad är Maastrichtfördraget?

Fördraget grundade en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med målet att skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen och oavhängighet. Genom fördraget utvecklades nära samarbete i rättsliga frågor och inrikesfrågor för europeiska medborgares trygghet och säkerhet.

Vilka länder är inte med i EU 2021?

Icke-EU-medborgare
  • Island, Liechtenstein och Norge. Fastän Island, Liechtenstein och Norge inte är medlemmar i EU, får deras medborgare arbeta i EU på samma villkor som EU-medborgare. …
  • Schweiz. …
  • Turkiet. …
  • Andra länder som har avtal med EU. …
  • Länder utan avtal.

När anslöt sig Sverige till EU?

I dag är 27 europeiska länder medlemmar i EU. Sverige gick med i EU 1995 efter en folkomröstning.

Vad är en affärsredovisning?

Extern redovisning kallas i lag för affärsredovisning och syftar till att ge företagets externa intressenter information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Den interna redovisningen syftar framförallt på att ge information rörande framtiden till de som arbetar inom företaget.

Hur Konterar man?

Vid kontering utgår du från din verifikation när du anger belopp, datum för händelsen och vilket konto som ska användas. Du anger även debet och kredit för händelsen. Läs mer om debet och kredit. Förr i tiden användes en så kallad konteringsstämpel där du fyllde i aktuella uppgifter från verifikationen.

När används konto 4010?

Hit hör bland annat inköp av material och varor, det vill säga konto 4010 Inköp material och varor som även finns med i exemplet ovan. En direkt kostnad är en kostnad som uppkommer när du köper in något som du behöver för att driva din verksamhet. Ofta kan kostnaden hänföras direkt till en produkt.

Hur används IE?

i.e. adv. d.v.s., dvs adv. ex.: ”snabbt”, ”lyckligt”.

Hur förkortar man det vill säga?

Förkortningar
Förkortning Uttydning
dual. dualis
duv. term rörande brevduvor och duvavel
dvs. det vill säga
dyl. dylikt

237 rader till

Vad betyder TSYM?

tsm betyder tillsammans. används i skrift, t. ex facebook eller sms.

VAD ÄR VÄRLDENS HÖGSTA BERG?

”Sämst På Fortnite” – Parodi av Katy Perry’s Firework (Musikvideo)

7 – Geometri – Polygoner

Lämna en kommentar