Vad betyder evidens?

Det svenska ordet evidens används här i betydelsen bästa tillgängliga faktaunderlag. Det är engelskans (som betyder bevis eller belägg) och evidence-based health care som lett till begreppet evidensbaserad vård.

Vad innebär evidensbaserad vård inom psykiatrin?

Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad innebär att som komplement till andra kunskaper även använda sig av de vetenskapliga resultat som framkommer genom studier av vad som är bästa möjliga omvårdnad. Sådana fakta kan komma från såväl kvantitativa som kvalitativa studier.

Kan man ge vård som inte är evidensbaserad?

Nya, spännande och dyrbara metoder som t ex robot- kirurgi introduceras utan tillräcklig evidens. Metoder som visat sig göra skada eller som inte är kostnadseffek- tiva fortsätter att tillämpas i vården.

Vad leder kravet på evidensbaserad vård till?

Utgångspunkten för evidensbaserad omvårdnad och evidensbaserad vård är att människor har rätt till att få vård utifrån individuella behov och utifrån bästa möjliga vetenskapliga bevis.

Varför evidensbaserad praktik?

Evidensbaserad praktik förbättrar möjligheterna att hjälpa, minskar risken för att skada, ger ökad transparens, främjar utveckling och ger sammantaget en bättre beslutsgrund.

Hur har evidensbaserad vård utvecklats inom psykiatrin?

För att den psykiatriska vården ska utvecklas krävs att evidensbegreppet tas på allvar; det vill säga att forskningen inte bara handlar om metodutvärdering utan att forskningsperspektivet breddas till att omfatta även andra frågor som kräver andra forskningsmetoder samt att personalens och patienters/klienters …

Varför är det viktigt att arbeta evidensbaserat inom psykiatrin?

Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man många gånger stödja sig på annan kunskap. Det kan till exempel vara kunskap om nyttan med insatser från den egna verksamheten i form av lokalt producerad kunskap från arbetet med systematisk uppföljning.

Vad händer om vården inte är evidensbaserad?

Forskning ger en viktig pusselbit när man ställs inför sådana frågor. Forskningsresultat som har granskats och sammanfattats på ett systematiskt sätt – så kallad evidens – ger ofta god vägledning. Vetenskaplig evidens kan hjälpa oss att undvika åtgärder som i olika undersökningar har visat sig göra mer skada än nytta.

Vad bör evidensbaserad vård bestå av i mötet med patienten?

Evidensbaserad vård går ut på att sträva efter en vård som vilar på säkrare vetenskaplig grund, en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag tillsammans med tillgänglig klinisk erfarenhet och utefter patientens preferenser.

Vilka 5 Steg finns för att arbeta evidensbaserat?

När man arbetar enligt en evidensbaserad praktik följer man en process i fem grundsteg:
  • Tydliggöra frågeställningar.
  • Söka bästa tillgängliga kunskap.
  • Värdera kunskapen.
  • Välja insats.
  • Följa upp.
16 dec. 2021

Vad innebär det att vården är evidensbaserad?

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.

Varför är det viktigt att man arbetar utifrån evidensbaserad kunskap inom vården idag?

Bästa tillgängliga kunskap

För att en metod ska anses vara evidensbaserad ställs höga vetenskapliga krav på kunskap om dess effekter. Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man många gånger stödja sig på annan kunskap.

Vad det betyder och beskriv vikten av att utgå från evidensbaserad kunskap i vård och omsorg?

Evidensbaserad vård innebär att personal behandlar patienten i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Denna kunskap hämtas från forskning och klinisk erfarenhet hos vårdpersonal. När man väger samman patientens värderingar och behov med bästa tillgängliga kliniska kunskap kan vården få högsta kvalitet.

Vad är det för skillnad mellan evidensbaserad praktik och användning av evidensbaserade metoder?

Det råder emellanåt oklarhet om vad begreppet evidensbaserad praktik innebär. Begreppet likställs ibland felaktigt med evidensbaserade metoder. Över tid har innebörden också utvecklats för att bättre beakta de olika kunskapskällor som tillsammans utgör en evidensbaserad praktik.

Hur har den evidensbaserade kunskapen förändras över tid?

Kontroverserna kring forskning och kunskap har ökat de senaste åren. Enligt Hallberg & Bragesjö (2003) beror det på förändringar inom forskningen och i samhället. Dessa förändringar påverkar otvivelaktigt ämnet socialt arbete.

Vad är beprövad erfarenhet inom vården?

Kanske är det fortfarande så, att allt det som krävs för en god sjukvård och som inte ryms i begreppet ”vetenskap” läggs ibeprövad erfarenhet” – allt från konsensus, behandlingstradition, professionellt omdöme, sunt förnuft, klinisk blick och lyhördhet till vars och ens personliga värderingar.

SBU evidens på 8 minuter

Evidens

Evidens och vårdmiljöer

Lämna en kommentar