Vad betyder förvaltning?

Enligt databas Nationalencyclopedin (NE) betyder förvaltning ”att sköta eller administrera något för någon annans räkning. Speciellt används termen för att beteckna den organisation, offentlig förvaltning, som har till uppgift att bereda och verkställa de politiska besluten.”

Vad gör förvaltning?

En förvaltning består av tjänstemän som har till uppgift att genomföra nämndens beslut i praktiken. Tjänstemännen ska också ge politikerna beslutsunderlag inför de beslut som nämnden eller styrelsen ska fatta. Varje förvaltning är knuten till en eller flera nämnder eller styrelser.

Varför förvaltning?

Förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans räkning. Det kan också definieras som en process med vissa sociala element för att uppnå specifika organisationsmål. Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till huvudmannen.

Vilka förvaltningar finns det?

  • Byggnadsnämnden.
  • Kultur- och fritidsnämnden.
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
  • Nämnden för arbete och välfärd.
  • Omsorgsnämnden.
  • Tekniska nämnden.
  • Utbildningsnämnden.
  • Valnämnden.

Vad ingår i offentlig förvaltning?

Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet.

Vad är förvaltningsmyndighet för något?

Förvaltningsmyndigheterna är ett samlingsbegrepp för alla myndigheter utom regeringen och domstolarna. Förvaltningsmyndigheterna kan vara såväl statliga som kommunala. Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten är exempel på förvaltningsmyndigheter.

Vad är den statliga förvaltningen?

Statlig förvaltning handlar om att ge statliga myndigheter verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra de beslut som regeringen och riksdagen har fattat.

Vad gör en förvaltare av fastigheter?

Som fastighetsförvaltare har du ett övergripande ansvar för att utveckla, bevara och förbättra en eller flera fastigheter. I rollen ingår ofta ett personalansvar för de fastighetsskötare, -värdar och -tekniker som arbetar i fastigheterna. Det är också du som sköter upphandlingar samt förhandlar och skriver avtal.

Är sjukhus offentlig förvaltning?

Den mesta sjukvården i Sverige tillhör offentliga sektorn.

Vad är förvaltning av fastighet?

Bostadsrättsföreningen har ansvar för att förvalta sin fastighet. Det betyder att sköta om daglig skötsel och tillsyn av fastigheten, att eventuella hyresgäster får reparationer gjorda och att el, värme och avfall fungerar som det ska.

Hur många förvaltningar finns det?

Kommunens verksamhet är organiserad i åtta förvaltningar. Här arbetar tjänstepersonerna med att förverkliga det som politikerna bestämmer. En tjänsteperson kan till exempel vara en lärare, en undersköterska, en ingenjör eller en administratör. Samtliga förvaltningar styrs av en nämnd.

Vad är en förvaltning i en kommun?

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Vilka uppgifter har de kommunala nämnderna till exempel utbildningsnämnden?

Nämnden för utbildning, kultur och fritid fullgör kommunens uppgifter inom barn och utbildning samt kultur och fritid. Nämnden ansvarar för bland annat; Förskoleverksamhet. Grundskola.

Vad gör man som offentlig förvaltning?

Offentlig förvaltning, offentlig administration, offentlig tjänst eller civiladministrationen avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå. Offentlig förvaltning är även namnet på den relaterade akademiska disciplinen.

Hur styrs offentliga förvaltningar?

Hur styrs en myndighet? Förvaltningsmyndigheterna, de som ofta benämns som ”myndigheterna”, lyder under regeringen. Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda.

Är skolan en offentlig förvaltning?

Skolorna definieras som tillhörande offentlig förvaltning, de godkänns av utbildningsministern och finansieras nästan helt via statsbidrag.

Förvaltningen

Vad gör förvaltningsrätten?

Svensk statsförvaltning

Lämna en kommentar