Vad betyder gerontologi?

Vad betyder ordet Gerontolog?

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.

Vad är Gerontologisk omvårdnad?

Gerontologisk omvårdnad är speciellt utformad efter gamla människors medicinska och biologiska förhållanden. Gerontologi innefattar även humanistiska och samhällsvetenskapliga faktorer som påverkar de äldres behov (Topinková, 2008). Den gerontologiska forskningen försvåras av att åldrande är en långvarig process.

Vilka är livets fyra fyra olika åldrar?

De delar in ämnet i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande.

Vad kallas läran om åldrandet?

” Gerontologi är läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad och till individens död.

Vad är Gerontologiska teorier?

Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter.

Vad är kritisk gerontologi?

En mer samtida utveckling inom kritisk gerontologi är att studera hur dominerande idéer om aktivt och framgångsrikt åldrande resulterar i att individen görs ansvarig för att åldras väl, då det är upp till individen att välja bland en rad alternativ som anses främja ett framgångsrikt åldrande.

Hur påverkar Gerotranscendensen åldrandet?

Gerotranscendens innebär att äldre fortsätter att utvecklas hela livet och behov för reflektion och eftertanke ökar under vägen. Detta leder dock inte till vishet utan de äldre måste kunna ta tillvara på sina erfarenheter och lära sig något från dem för att kunna nå den vishet som gerotranscendens innebär.

Vilka Gerontologiska förändringar skulle du säga påverkar äldres hälsa och livsvillkor?

Åldrande behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Faktorer som kan påverka hälsan positivt är motion, näringsrik mat och social samvaro. Men risken ökar att drabbas av olika hälsoproblem med stigande ålder. Förebyggande arbete är viktigt för att minska risken för skador hos äldre personer.

Vad är Aktivitetsteorin?

Aktivitetsteorin förklarar att ett gott åldrande nås genom aktivitet och att sociala sammanhang är betydelsefulla för den åldrande människans hälsa. Disengagemangsteorin däremot står i kontrast till aktivitetsteorin på det sätt att den inte gör ett gott åldrande beroende av aktiviteter och sociala sammanhang.

Vad är den fjärde åldern?

Den fjärde åldern är en term inom gerontologin och står för den sista perioden i en människas liv. Denna tid präglas av högre grad av sjuklighet samt nedsatt fysisk och psykisk förmåga. Man klarar sig inte själv, utan är beroende av hjälp från andra.

Vilken ålder anses man vara gammal?

Förr, när man talade om äldre, menade man dem över 65, sedan försköts begreppet till 70. Nu syftar man snarast på dem över 80 år.

Vilka 4 hörnstenar är viktigt för ett bra åldrande?

Social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor brukar benämnas som de fyra hörnstenarna för ett gott åldrande. Att känna gemenskap, delaktighet och mening är i sig hälsofrämjande.

Vad är Gerontologiska förändringar?

Skelett, leder och muskler blir svagare

Leder och muskler blir stelare och muskelmassan minskar. Samtidigt som muskelmassan minskar ökar fettmassan. Det innebär att andelen fett ökar procentuellt vid stigande ålder. Det kan ha betydelse vid behandling med vissa läkemedel som kan lagras i fettväven.

Hur ålder kan delas in?

Inom humanfysiologin skiljer man mellan gerontologi, som beskriver den friska ålderdomen, och geriatrik, som handlar om ålderdomens sjukdomar. Åldrandet har ett samband med den kronologiska åldernhur länge man levt uppmätt i tid – men beror också på medfödda och förvärvade individuella faktorer.

Gerontologi och geriatrik.Den åldrande människans behov ur olika perspektiv​

Det normala åldrandet

Gerontologi YH Demens 4 del1

Lämna en kommentar