Vad betyder internationell?

Internationell är ett adjektiv som ofta beskriver mellanhavanden eller interaktioner mellan länder och nationer och används i olika sammanhang: Internationalism – en politisk rörelse som förespråkar större ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länder. Internationell politik – en statsvetenskapliga gren.

Vad är motsatsen till internationell?

Ordet internationell är en synonym till global och världsomfattande och kan bland annat beskrivas som ”som omfattar många nationer”. Ordet är motsatsen till nationell.

Vad är ett internationellt perspektiv?

Ett internationellt perspektiv är en framgångsfaktor för länets utveckling och tillväxt. För näringslivets del handlar det internationella perspektivet bland annat om att främja export och investeringar. Internationella etableringar är också viktiga för vårt län.

Vad är en nationell?

Nationell kan avse: Nationell – om rör ett land eller en nation, se nation. Nationalism – en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationella rörelsen i Sverige – en heterogen högerextrem ideologisk och politisk rörelse i Sverige.

Vad är en aktör?

Aktör – en person som gestaltar en roll, se skådespelare. Aktör (ekonomi) – en fysisk eller juridisk person som agerar aktivt inom samhällsekonomi. Aktör (filosofi) – ett begrepp inom filosofi, där aktören tar hänsyn till alla människors bästa, inklusive sitt eget.

Vad är den internationella rätten?

Med internationell rätt avses de regler och principer som stater, nationer eller internationella organisationer tillämpar i internationella sammanhang. Begreppet internationell rätt omfattar två rättsliga områden, folkrätten och den internationella privaträtten.

Vad betyder det internationella samfundet?

Internationella samfundet eller världssamfundet är en allmänt spridd benämning på världens länder och folk som en formellt icke-organiserad helhet. Det är politiska uttryck som används ofta i internationella sammanhang när avsändaren åsyftar breda grupper av människor och nationer i världen.

Vad menas med internationell ekonomi?

Internationell ekonomi är en gren inom nationalekonomin, vilken till stor del kan sägas handla om de ekonomiska aspekterna av globaliseringen. Inom den internationella ekonomin studeras varuhandeln mellan olika länder, men också andra variabler såsom investeringar, transaktioner och migration.

Internationell ekonomi och världshandel

Internationell politik – Aktörer

Internationell rätt

Lämna en kommentar