Vad betyder jäv?

Vad innebär ordet jävig?

Partiskhet eller risk för partiskhet, som gör någon olämplig att uppträda i en viss egenskap, t. ex. som domare eller vittne. Jäv kan bland annat förekomma om en domare är släkt med en av parterna i en rättegång eller har ett eget intresse i saken.

Hur definieras jäv?

Vad är jäv? Jäv är en omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till opartiskhet hos den som ska handlägga ett ärende. Jävsreglerna har kommit till för att garantera ett objektivt och opartiskt handlande från förvaltningsmyndigheternas sida.

Vad betyder jävsregler?

Jävsregler syftar till att garantera objektivitet och opartiskhet vid beredning, föredragning och ställningstagande och till att skapa förtroende hos berörda och allmänhet för att detta sker. Bestämmelser om jäv för myndigheter finns i Förvaltningslagen (SFS 1986:223).

Vem kan vara jävig?

Jävsreglerna gäller för alla som deltar i handläggningen av ett ärende. Det innebär att inte bara den beslutande utan även den som bereder och föredrar ett ärende kan vara jävig. Även protokollförare omfattas av reglerna (RÅ 1980 2:68).

Är jäv olagligt?

Jäv och andra intressekonflikter

24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång.

Vem anmäler man jäv till?

Att anmäla jäv

Känner du till någon omständighet som skulle kunna utgöra jäv gentemot dig är det därför ditt ansvar att självmant meddela detta till din närmaste chef.

Vem bedömer om jag är jävig?

Jävsreglerna har kommit till för att garantera ett objektivt och opartiskt handlande från förvaltningsmyndigheternas sida. Myndigheten ska snarast besluta i jävsfrågan om det uppkommit fråga om jäv mot någon.

Vad är jäv på engelska?

jäv
Huvudsakliga översättningar
Svenska Engelska
jäv challenge, conflict of interest
disqualification

Vad är jäv advokat?

En svensk advokat anses bland annat vara jävig när advokaten biträder motparten i ett ärende som rör samma sak eller i en närliggande sak, när annan advokat på byrån biträder annan klient i ett ärende som rör samma sak, när advokaten, eller någon denne närstående, har intressen med anknytning till saken.

När föreligger jäv?

En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt oproblematiskt.

När uppstår en jävssituation?

Jäv är när en anställd eller förtroendevald anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. I ett yttrande från Justitiekanslern (JK) från 1995 (dnr 1642-9490) beskrivs intressejäv till följd av aktieinnehav.

När är en domare jävig?

Stadgandet lyder ”Domare är jävig att handlägga mål om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.” I prövning av jävsfråga får inte domaren delta med mindre rätten inte är domför utan honom och annan domare inte utan tidsutdräkt kan ersätta honom.

Jäv – en film om etiska dilemman (med kommentar)

Vad gör förvaltningsrätten?

Jäv (syntolkad)

Lämna en kommentar