Vad betyder källsortera?

Källsortering innebär att man sorterar och separerar sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning.

Varför är det bra att källsortera?

Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Vad är det återvinning?

Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt (nyproducerat) material ersätts med insamlat använt material.

Hur man sorterar sopor?

När du sorterar förpackningar av papper, glas, plast och metall och lämnar in det så kan materialet återvinnas och bli nya produkter. Matavfallet blir biogas till fordon och näringsrik jord, så kallat biogödsel. Restavfallet kör vi till förbränning där det eldas och blir till energi och fjärrvärme.

Vad kan man källsortera?

Vilka avfallstyper kan man källsortera hemma?
 1. Hushållsavfall i form av matrester, blöjor, diskborstar, kaffefilter och liknande.
 2. Plast, hård och mjuk i form av flaskor, påsar, dunkar, burkar.
 3. Kartonger och pappersförpackningar.
 4. Tidningspapper.
 5. Metall.
 6. Färgat glas.
 7. Ofärgat glas.

Finns det några nackdelar med att återvinna?

Nackdelar:
 • Främmande plastslag och föroreningar blandas nästan oundvikligen, vilket gör egenskaperna okända och försämrar de mekaniska egenskaperna.
 • Den tekniska livslängden decimeras vid varje återvinning.
 • Nya tillsatser blandas i.
 • Alla plaster kan inte återvinnas.

Vad är det för skillnad på återbruk och återvinning?

Det är lätt att förväxla återbruk med återvinning. Med återvinning menas den process där ”nytt” material ersätts med insamlat återanvänt material. Återbruk är i de flesta fall mer miljövänligt då det förlänger en produkts livslängd vilket hämmar nytillverkning och konsumtion av nya varor.

Vad händer med återvinning?

Serien syftar till att ge kunskap om hur olika material kan återvinnas om de tas om hand på rätt sätt. Serien visar också vikten av att vi källsorterar, och de stora positiva effekterna en fungerande återvinning har när det kommer till miljö, energi och ekonomi.

Vad betyder märket återvinning?

1:Denna symbol betyder att produkten är återvinningsbar. 2: RESY är en organisation som tillhandahåller insamling och återvinning av pappers- och wellförpackningar. Lådor märkta med RESY-symbolen garanterar att förpackningen är återvinningsbar och godkänd för pappersåtervinning.

Vad är återvinning för barn?

Återvinning för barn

En matkasse med matavfall som blir till biogas producerar lagom mycket energi till två och en halv kilometers bilkörning! En återvunnen dagstidning producerar tillräckligt med energi för att koka trettioåtta koppar kaffe med.

Hur sorterar man äggkartonger?

Lämnas till:
 1. Återvinningsstation.
 2. Återvinningscentral.
 3. Kärl eller fack för pappersförpackningar.

Var slänger man Godispapper?

Lämnas till:
 • Återvinningsstation.
 • Återvinningscentral.
 • Kärl eller fack för plastförpackningar.

Var slänger man Täckpapp?

På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk.

Vad kan man slänga i matavfall?

Sorteringsguide för matavfall
 1. Matrester (tillagade och råa)
 2. Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur.
 3. Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk.
 4. Pasta ris och potatis.
 5. Ost och pålägg.
 6. Bröd, kex, kakor och godis.
 7. Kaffesump och kaffefilter, teblad och tepåsar.
 8. Hushållspapper med matrester.

Vad slänger man vart?

Papper: Nedsmutsat papper, näsdukar, tvättlappar, handdukar, böcker, kuvert etc. Textil: Kläder, tvättlappar, näsdukar, täcke etc. Träavfall: Endast mindre delar och föremål. Städsopor: Dammsugarpåsar, cigarettfimpar, tuggummi etc.

Vad kan man kasta i brännbart?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

En film om återvinning och sortering [AF Bostäder]

Sopfilmen Trollhättans sopor

Om sopor och återvinning

Lämna en kommentar