Vad betyder kartell?

En kartell är ett olagligt samarbete mellan konkurrerande företag med avsikt att påverka konkurrensen på marknaden. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud till skada för konkurrensen, konsumenterna och samhällsekonomin.

Finns det karteller i Sverige?

I Sverige har karteller länge varit lagliga. Under perioden 1947 fram till 1993 har det registrerats ungefär 1596 karteller (Berg, 2011). År 1993 stiftades dock en Konkur- renslag som sanktionerade karteller och gjorde de olagliga. (Konkurrensverket, 2013) Sedan dess har ett antal företag fällts för kartellsamarbete.

Kan karteller vara bra?

En marknad med fungerande konkurrens är nästan alltid fördelaktigt för konsumenten. Utan konkurrens kommer företagens incitament att sänka priserna och höja kvalitén att minska radikalt. Det är olagligt för företag att missbruka sin makt på marknaden eller samarbeta genom att till exempel bilda karteller.

Kan ingå i kartell?

Företag som ingår i en kartell bryter mot konkurrenslagen. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud och skadar konsumenterna. Ett företag som ingått i en kartell kan bli tvingade att betala konkurrensskadeavgift på upp till 10 % av företagets omsättning.

Är kartell olagligt?

Enligt konkurrenslagen är karteller förbjudna. Karteller är därför olagliga, men inte brottsliga.

Är oligopol olagligt?

Innebär att två eller några få (oftast större) producenter gör upp med varandra om priser, just för att slippa konkurrera. De kan då höja priserna och göra större vinster. Detta är olagligt i Sverige, och är olagligt i nästan hela världen.

Vad är karteller i Mexico?

Kartellerna i Mexiko har visserligen breddat sin affärsportfölj under senare år. De ägnar sig idag åt allt från bensinstölder och utpressning till avokadohandel och människosmuggling, men det är fortfarande produktion och export av illegala droger som är hörnstenen i den kriminella ekonomin.

Vad betyder ordet konkurrens?

Konkurrens handlar om att ge konsumenterna valmöjligheter. När företag tävlar, konkurrerar, blir de mer effektiva. De höjer kvaliteten på varor och tjänster, lanserar nya produkter samtidigt som priserna hålls nere. En helt fri ohämmad konkurrens kan dock vara problematisk.

Vad menas med en kartell och varför är denna olaglig Ge också ett exempel på en som Konkurrensverket förbjudit?

Karteller. Karteller är ett exempelolagliga horisontella samarbeten. En kartell innebär att konkurrerande företag samarbetar med avsikt att påverka konkurrensen på marknaden. Karteller kan röra samordning av priser eller rabatter, eller uppdelning av marknader, kunder eller produktion.

Vad menas med oligopol?

Oligopol innebär att det bara finns några få företag på en marknad. På marknader med oligopol finns risk att företagen begränsar konkurrensen genom otillåtna samarbeten. Mycket av Konkurrensverkets tillsyn av konkurrensreglerna handlar om oligopolmarknader.

Vilka två förbud finns i konkurrenslagen?

Konkurrenslagen innehåller två centrala förbudsbestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt.

Vad gör kartellen?

Företag som ingår i en kartell bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt konkurrenslagen. De som ingår i kartellen kan få betala en konkurrensskadeavgift på upp till tio procent av företagets omsättning.

Kan ett företag som lämnar en kartell frivilligt slippa straff?

Om ditt företag deltagit i ett konkurrensbegränsande samarbete men inte uppfyller kraven för eftergift kan ni få en nedsatt konkurrensskadeavgift. Ditt företag får nedsättning om ni frivilligt samarbetar och i väsentlig mån underlättar vår utredning. Ett bra samarbete kan minska böterna med upp till 50 procent.

Vad händer om man bryter mot konkurrenslagen?

Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget, eller personer i företaget, drabbas av olika sorters sanktioner. Dessa sanktioner kan bland annat vara konkurrensskadeavgift, utredningsskadeavgift och skadestånd.

Vad är horisontella avtal?

Med horisontella avtal avses sådana avtal som ingås mellan företag som är konkurrenter, vanligtvis verksamma i samma led av produktions- eller distributionskedjan angående försäljning och inköp av varor eller tjänster.

Vad är ett gruppundantag?

Gruppundantag Innebörd. Innebörden av ett gruppundantag är att vissa typer av avtal generellt undantas från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. En stor andel av de avtal som faller under bestämmelsen om undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete torde omfattas av olika gruppundantag.

Det ekonomiska kretsloppet (Samhällskunskap) – Studi.se

Mina Områden – Kartellen feat Dani M

Kaka Kartellen, Avsnitt 8, Del 1 ”Rinkeby var mycket tryggare förr men det är ändå hemma”

Lämna en kommentar