Vad betyder komplex?

Vad betyder komplex på svenska?

Komplex betyder i stort sett samma sak som komplicerad / krånglig. Kan även avse byggnad. Ett stort komplex.

Vad innebär att vara komplex?

Ordet komplex är en synonym till krånglig och mångfacetterad och kan bland annat beskrivas som ”sammansatt; komplicerad”. Ordet är motsatsen till enkel.

När något är komplext?

Ett sammanhang som består av ett stort antal beståndsdelar, speciellt då dessa har olika egenskaper, och då delarnas egenskaper är inbördes beroende, upplevs som komplext. Sammanhang som innehåller slumpmässiga eller illa utforskade egenskaper blir ofta komplexa.

Vad är ett komplext problem?

Ett komplext problem kännetecknas av att det inte finns en lösning som är självklar eller helt perfekt. Det är till och med så att det finns många bra möjliga sätt att gå tillväga för att försöka lösa problemet, men ingen kan säkert säga vilket sätt som definitivt är mest framgångsrikt.

Vad är en komplex karaktär?

Komplexiteten i mänskliga brister uppstår när en karaktärs positiva egenskaper har negativa underliggande kontraster och när ursprunget till en karaktärs negativa drag är begrundade.

Vad är komplexa ämnen?

Det är skillnad på komplex och komplicerad. Bland annat kan ett tunnelbanesystem ses som komplicerat med all elektronik som är sammansatt på ett invecklat men kontrollerbart sätt. Om vi lägger till alla människor som använder tunnelbanesystemet blir variablerna så omfattande att vi kallar det komplext.

Vad är ett komplext samband?

Att resonera innebär att du utvecklar dina tankar eller åsikter om någonting. Att beskriva komplexa samband gör du genom att förklara hur olika faktorer hänger ihop.

Vad betyder komplexa behov?

Personer med ”komplexa behov”, eller ”komplicerade vård- och omsorgsbehov” är en benämning på personer som har vård- och stödbehöv utöver det vanliga. Det är personer som ofta inte passar in i de mallar och lösningar som vårdens och socialtjänstens verksamheter ofta utgår från.

Vad betyder bort?

Ordet bort är en synonym till dän och hän och kan beskrivas som ”iväg, undan, härifrån”. Ordet används i uttrycket ”Bort med tassarna!” som betyderBort med händerna!”. Bort är motsatsen till hem.

Vad menas med komplexa frågor?

En komplex fråga (plurium interrogationum), retorisk rävsax eller ledande fråga (presupposition) är en typ av argumentationsfel som innebär att den som ställer en fråga försöker lura respondenten i en fälla genom att inkludera en kontroversiell premiss eller ett orättfärdigt antagande av skuld.

Vad menas med ett antagande?

Antagande betyder i stort sett samma sak som anställande eller hypotes/förmodan.

Vad betyder en mästare?

Mästare (mäster), titel för hantverkare inom skråväsendet som, efter att ha avlagt mästarprov eller på annat sätt dokumenterat sitt kunnande, självständigt fick utöva sitt yrke. Som mästare hade man rätt att anställa gesäller och lärlingar. Villkoren för att få bli mästare har varierat.

Vilken beskrivning passar bäst in på ett komplext system?

Komplexa system är system med många interagerande komponenter som gör att systemet inte har förutsägbar kausalitet. Antalet möjliga interaktioner mellan komponenter, och att de över tid kan förändras, gör att orsakssamband är omöjliga att förutsäga.

Har du varit med om flera hemska upplevelser? – En film om komplext trauma

O.LIKA – Vad betyder flerspråkighet för dig?

Vi fixar alla våra komplex

Lämna en kommentar